Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

EAC’s Past and PresentHistória a súčasnosť

EAC’s Past and Present

 The Euro-Atlantic Center (EAC) is an independent, Slovak, non-governmental organization, which unifies young professionals and students active in the field of international relations, Slovak foreign policy and security policies. The EAC was founded in 1999 by a group of students from Banská Bystrica. The organization’s HQ is located at the Faculty of Political Science and International Relations in Banská Bystrica to this very day. Since 2008, the EAC is also active at the University of Economics in Bratislava. Both, the organization’s regional office and the Center for North American relations, an integral part of the EAC, are located there.

 By organizing various discussions, conferences, roundtable discussions, workshops, simulations, seminars and competitions, our goal is to involve young people from all around Slovakia in discussions about the future of Europe and transatlantic relations. With our activities, we support active European citizenship, solidarity and tolerance among young Europeans.

 The EAC’s activities are based on the three-pillar principle, which represents the three areas of projects, through which we annually work with thousands of both university and high school students and with hundreds of high-ranked government officials, experts from non-governmental organizations and representatives of the private sector.

 The first pillar consists of activities that are organized at the Faculty of Political Science and International Relations in Banská Bystrica and at the University of Economics in Bratislava. These projects are part of the school curriculum and their main goal is to bring experts from the field of international relations and security policies to the students of these academic fields of study, enriching their learning process with valuable practical experience.

 The activities of the second pillar consist of projects organized at various Slovak universities and high schools and the Slovak Security Forum (SBF). The flagship projects of this kind  are the Speaking tours project and the Aliante project, of which the EAC’s the national coordinators since 2006. Since 2006, the EAC’s also one of the organizers of the Slovak Security Forum, which ranks as the second biggest security conference in Slovakia based on the number of participants and which annually opens the new diplomatic season.

 The third pillar consists of projects organized at the international level. This category’s flagship project is the Visegrad Youth Forum, a project meant for young professionals from the Czech Republic, Poland, Hungary and partner countries of the Western Balkans, Southern Caucasus and Ukraine. Another important project is the Danube Bridges project, meant for young professionals from Hungary, Austria and Slovakia.

 The EAC’s added value lies in its work with the younger generation. First and foremost, we are a student organization meant for students.

 We are honored to count the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, the Ministry of Defence of the Slovak Republic, the International Visegrad Fund, the Section of Public Diplomacy of NATO, the Slovak Atlantic Commission, the Center for European and North Atlantic Affairs, the city of Banská Bystrica, the Faculty of Political Science and International Relations UMB, the city of Bratislava, the University of Economics in Bratislava, the Jagello 2000 association from the Czech Republic and the  Mathias Corvinus Collegium from Hungary among our partners.

Euroatlantické centrum – História a súčasnosť

Euroatlantické centrum (EAC) je nezávislá slovenská mimovládna organizácia združujúca mladých profesionálov a študentov z oblasti medzinárodných vzťahov, zahraničnej politiky SR a bezpečnosti. EAC bolo založené v roku 1999 skupinou študentov z Banskej Bystrice. Centrála organizácie dodnes sídli pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2008 EAC pôsobí aj pri Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa nachádza regionálna kancelária organizácie a Centrum pre severoamerické vzťahy, ktoré je pridruženou organizáciou a integrálnou súčasťou EAC.

Prostredníctvom organizácie diskusií, konferencií, okrúhlych stolov, workshopov, simulácií, seminárov a súťaží zapájame mladých ľudí na celom Slovensku do diskusií o budúcnosti Európy a transatlantických vzťahov. Našimi aktivitami tiež podporujeme aktívne európske občianstvo, solidaritu a toleranciu medzi mladými Európanmi.

Aktivity EAC sú postavené na troch pilieroch reprezentujúcich tri okruhy projektov, ktorými každoročne pracujeme s tisíckami študentov vysokých a stredných škôl a stovkami vysokopostavených štátnych úradníkov, expertov z mimovládnych organizácií a predstaviteľmi súkromnej sféry.

Prvým pilierom sú aktivity, ktoré realizujeme na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ide o projekty, ktoré sú riadnou súčasťou výučby na týchto školách. Ich primárnym cieľom je priniesť odborníkov z praxe medzinárodných vzťahov a bezpečnosti  k študentom týchto odborov a preniesť tak do vyučovacieho procesu prax.

Aktivity druhého piliera pozostávajú z projektov realizovaných na väčšine slovenských vysokých a stredných škôl a Slovenského bezpečnostného fóra. K vlajkovým projektom tohto typu patrí projekt Speaking tours a projekt Aliante, ktorého národným koordinátorom je EAC už od roku 2006. EAC je od roku 2006 taktiež jedným z organizátorov Slovenského bezpečnostného fóra, počtom účastníkov 2. najväčšej bezpečnostnej konferencie na Slovensku, ktorou sa už tradične otvára nová diplomatická sezóna.

Tretím pilierom sú projekty realizované na medzinárodnej úrovni. Ide najmä o vlajkový projekt Vyšehradské mládežnícke fórum, ktorý je určený pre mladých profesionálov z Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska a partnerských krajín zo Západného Balkánu, Južného Kaukazu a Ukrajiny a projekt Danube Bridges, určený študentom a mladým profesionálom z Maďarska, Rakúska a Slovenska.

Pridaná hodnota EAC leží v práci s mladou generáciou. V prvom rade sme organizáciou študentov pre študentov.

Sme hrdí, že medzi našich dlhodobých partnerov patrí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR, Medzinárodný vyšehradský fond, Sekcia verejnej diplomacie NATO, Slovenská atlantická komisia, Centrum pre európske a severoamerické vzťahy, mesto Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, mesto Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, združenie Jagello 2000 z Česka a spoločnosť Corvinus z Maďarska