Speaking Tours
Každý rok sa EAC vydáva na cestu po slovenských stredných a vysokých školách a snaží sa priblížiť dôležité témy širšiemu publiku
Pripravujeme 2017
vv
Security Challenges 2016
Prezentovanie globálnych bezpečnostných výziev
SK PRES 2015
Priblíženie slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie
This is NATO 2014
Úloha Slovenska v euroatlantických štruktúrach

Speaking Tours 2017

Projekt Speaking Tours 2017 je zameraný na priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Samotný projekt pozostáva z 10 podujatí po celom Slovensku a jeho hlavným tematickým zameraním sú priority a najaktuálnejšie výzvy slovenskej zahraničnej a európskej republiky. Tento projekt má ambíciu vzbudiť záujem u mladých ľudí v oblasti globálnej a európskej bezpečnosti. Projekt Speaking Tours 2017 vnímame ako ideálny nástroj na zvýšenie vedomosti a zintenzívnenie snahy študentov zaujímať sa o bezpečnosť a činnosti príslušných orgánov

Security Challanges 2016

Je v záujme Slovenskej republiky, ako člena NATO a Európskej únie, zaoberať sa otázkami bezpečnosti a kooperácie. Stále čelíme novým a novým bezpečnostným hrozbám, o ktorých je treba informovať širšiu verejnosť. Projekt Speaking Tours: Security challenges predstavoval sériu prednášok po stredných a vysokých školách Slovenska, ktorý pozostával zo 6 podujatí. Témy prednášok reflektovali aktuálne výzvy, ktoré rezonovali v euroatlantickom bezpečnostnom priestore. Primárnym cieľom projektu Speaking Tours: Security challenges bolo prezentovať cieľovej skupine globálne bezpečnostné výzvy, týkajúce sa hlavne Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a Slovenskej republiky. Ambíciou projektu bola snaha o vytvorenie priestoru študentom na to, aby prejavili názor na aktuálne témy, ktoré sa týkajú základných otázok našej štátnej bezpečnosti. Čiastkovými cieľmi boli prezentácia možností participácie mladých ľudí v oblasti bezpečnosti a medzinárodných vzťahov a taktiež aj realizácia online prieskumu verejnej mienky zameraného na vnímanie jednotlivých činností NATO a EÚ ako aj Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti.

13.10. Cesta Slovenska do NATO a čo ďalej? Jaroslav Ušiak Zvolen
27.10. Boj proti propagande Jaroslav Naď Michalovce
3.11. Vojenské misie Slovenskej republiky v zahraničí Daniel Zmeko Námestovo
10.11. Bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky Dušan Fischer Topoľčany
11.11. Vplyv dezinfomácií na Slovensko a Európu Milan Šuplata Prešov
25.11. Ozbrojené sily Slovenskej republiky: účel, výzvy a bezpečnosť štátu Peter Gajdoš Sučany

SK Pres 2016

 

SK PRES 2016 bol unikátny projekt organizovaný EAC na vysokých a stredných školách po celej Slovenskej republike. Slovenská republika prevzala v roku 2016 po Holandsku predsednícku úlohu v Rade Európskej Únie. Napriek tomu, že sme členom Únie viac ako jednu dekádu, mladí ľudia neprejavujú dostatočný záujem o európske témy, čo pramení najmä z nedostatočných vedomostí o jej fungovaní. Vzhľadom na tendencie k čoraz hlbšej integrácii je táto situácia nežiaduca. Práve na tento stav reagoval projekt SpeakingTours. Prostredníctvom 12-tich podujatí sme chceli vzbudiť u študentov záujem o témy týkajúce sa EÚ, ako aj výzvy a úlohy z toho vyplývajúce. Čiastkovými cieľmi bola  prezentácia možností participácie študentov na príprave a priebehu SK PRES 2016 a taktiež aj realizácia online prieskumu verejnej mienky zameraného na vnímanie jednotlivých politík a činností EÚ a MZVaEZ. Študenti boli zapojení dvomi spôsobmi a to ako poslucháči v otvorených odborných prednáškach a zároveň ako aktívni participanti workshopov, kde zúročili novonadobudnuté vedomosti.

This is NATO

Jednalo sa o unikátny projekt organizovaný EAC v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a za finančnej podpory NATO PDD pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. Jeho ambíciou bolo prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Základným motívom projektu bolo charakterizovať 10 ročné pôsobenie SR v NATO, a zároveň poukázať na zmenu pozície SR z nového člena Severoatlantickej aliancie na adaptovaného a rešpektovaného partnera. Projekt pozostával symbolicky z 10 eventov realizovaných na slovenských vysokých a stredných školách formou workshopov, neformálnych diskusii a simulácie summitu NATO. Téma každého podujatia bola špeciálne prispôsobená konkrétnemu študijnému odboru danej školy a zodpovedá pritom aktuálnym výzvam a činnosti NATO. Hlavnou náplňou projektu bolo ponúknuť študentom možnosť diskutovať s odborníkmi, ktorí priamo pôsobili v skúmanej oblasti a motivovať ich k aktívnej participácií a osvojeniu si nielen teoretických vedomostí ale aj praktických skúsenosti formou interaktívnych súťaží, procesu negociácii, verejných vystúpení a simulácie rokovania predstaviteľov členských krajín NATO. Výstupy z jednotlivých eventov majú za úlohu formovať názory a ponúknuť alternatívy v rámci nových výziev a priorít pôsobenia SR v Severoatlantickej aliancii do budúcnosti.