Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Slovak foreign policy regarding the Ukranian conflict and the role od the Slovak republic in the stabilisation processZahraničná politika SR v kontexte vojny na Ukrajine a úloha SR pri jej stabilizácii

V pondelok 13. apríla vystúpil na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Róbert Ondrejcsák PhD. v rámci prednášky na tému Zahraničná politika Slovenskej republiky v kontexte vojny na Ukrajine a úloha Slovenska pri jej stabilizácii.

SAMSUNG CAMERA PICTURESRóbert Ondrejcsák vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu, titul PhD. získal z medzinárodných vzťahov. V rokoch 2010 – 2012 bol Štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR, kde riadil proces Strategického hodnotenia obrany a prípravy Bielej knihy o obrane, bol zodpovedný za bezpečnostnú politiku, záležitosti NATO a EU, ako aj za medzinárodnú multilaterálnu a bilaterálnu spoluprácu.  V období 2007 – 2010 bol riaditeľom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) a zároveň pôsobil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií MO SR, ako zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Maďarsku, ako poradca podpredsedu Národnej rady SR pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, radca oddelenia NATO na MO SR a analytik Slovenského centra pre strategické štúdie. Patril medzi zakladateľov Panoramy globálneho bezpečnostného prostredia a Transatlantických listov. Špecializuje sa na transatlantické vzťahy a NATO, európsku bezpečnostnú architektúru, zahraničnú a bezpečnostnú politiku USA a na strednú Európu. Pôsobil na viacerých univerzitách, je autorom alebo spoluautorom rôznych odborných publikácií v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a členom redakčnej rady viacerých odborných časopisov v SR aj zahraničí.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
„Rusko demonštrovalo svoju politickú vôľu robiť niečo, čo bolo pred tým nepredstaviteľné“

Na začiatok svojho krátkeho úvodného slova doktor Ondrejcsák zdôraznil dôležitosť Ukrajiny pre Slovensko, nakoľko s ňou tvoríme jeden bezpečnostný komplex a uviedol dva scenáre negatívneho vývoja krízy. Následne načrtol tri piliere európskej bezpečnosti, ako strategickú nezávislosť Ukrajiny, jej teritoriálnu integritu a neschopnosť akejkoľvek zahraničnej mocnosti realizovať vojenský útok voči inému štátu, ktoré následkom krízy na východ od nás zmizli. Osobitnú časť venoval súvislostiam s vojnou v Gruzínsku, ktorá podtrhla strategické zámery Ruskej federácie, no takisto zhodnotil, že tento konflikt bol príliš ďaleko aby bol pre nás zaujímavým a preto sme mu nevenovali dostatočnú pozornosť.  Počas svojej prezentácie viackrát poukázal na nekonzistenciu a diverzifikovanosť názorov zložiek moci Slovenskej republiky, podieľajúcich sa na tvorbe zahraničnej politiky.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
„Najhoršie je sa pripravovať na vojnu, ktorá už bola“

Po úvodnom slove nasledovala plodná diskusia. Prvá otázka smerovala na skúsenosť s vnímaním dvojkoľajnosti Slovenskej zahraničnej politiky obyvateľmi Ukrajiny, na margo čoho sa Róbert Ondrejcsák vyjadril, že štáty vždy citlivejšie reagujú na vyhlásenie štátnych predstaviteľov ako na oficiálne stratégie. Nasledujúca otázka sa zaoberala potenciálnym rozpadom zoskupenia V4, ktoré však rečník poprel a dodal že nastane iba oslabenie spolupráce v strategických oblastiach. Zdôraznil fakt, že Poľsko sa na základe svojej novej bezpečnostnej koncepcie začína orientovať skôr na Pobaltie a Rumunsko, následkom čoho „strácame silného advokáta našich strategických záujmov“. Takisto sa vyjadril aj ohľadom Ministerstva obrany kde zvýraznil veľkú potrebu jeho modernizácie. Publikum zaujímala odôvodnenosť a zmysel sankcií, na čo rečník reagoval komentárom v ktorom vyjadril, že cieľom sankcií nie je zruinovať slabú ruskú ekonomiku. Je dôležité zvýšiť strategickú cenu, ktorú musí Rusko zaplatiť za akýkoľvek ďalší krok. V rámci poslednej otázky poprel možnosť návratu Ukrajiny k neutralite a podporil proces vyzbrojovania, ktoré dáva krajine schopnosť spôsobiť Rusku neznesiteľné straty. Stretnutie ukončil komentárom na prebiehajúcu informačnú vojnu, kde skonštatoval, že NATO a Európska únia na ňu nie sú pripravené.SAMSUNG CAMERA PICTURES