Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

EÚ očami mladých ľudí

Euroatlantické centrum si v spolupráci s Globsec Academy Centre v rámci Speaking Tours 2018 pripravilo ďalšiu zaujímavú diskusiu. Diskusia sa tento krát konala na pôde Gymnázia v Bardejove a jej hlavným rečníkom bol interný doktorand Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Mgr. Róbert Vancel, ktorý so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka gymnázia diskutoval o Európskej únii.

Moderátorkou diskusie bola študentka tej istej fakulty, Soňa Trojanová, ktorá na tomto gymnázia kedysi tiež študovala.Mgr. Vancel sa problematike Európskej únie venuje už približne 6 rokov. Diskusia začala informáciami o voľbách do Európskeho parlamentu. Prednášajúci Mgr. Vancel hovorilo nízkom percentuálnom zastúpení slovenských voličov v posledných voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 2014. Hovoril tiež o skeptickom postoji ľudí k voľbám do Európskeho parlamentu a to z dôvodu nízkeho povedomia ľudí o dôležitosti samotnej Európskej únie a jej inštitúcií.

…Brexit predstavuje pre Britániu zbytočné ekonomické straty a obmedzenia pre ľudí…

Mgr. Vancel následne vysvetlil význam Európskeho parlamentu a jeho funkcie, pri ktorých sa jemne dotkol aj významu Európskej komisie. Hovoril aj o jednotlivých frakciách Európskeho parlamentu, kde vysvetlil ich princíp v porovnaní s fungovaním slovenských strán a v krátkosti charakterizoval každú jednu frakciu. V rámci Európskeho parlamentu hovoril aj o Slovensku, o princípe zastúpenia europoslancov na základe členskýchštátov, podľa počtu obyvateľov a zdôraznil význam hodnotovo orientovanej politiky Európskeho parlamentu.

V ďalšej časti Mgr. Vancel vyzval študentov, aby zodpovedali otázku: „Čo pre mňa znamená EÚ?“ Študenti sa aktívne zapájali a diskutovali. Ďalšou témou bola súčasná problematika Brexitu. Pre uvedenie do tejto problematiky Mgr. Vancel hlbšie analyzoval dôležitosť Európskej únie ako unikátneho projektu a jej významu pre Slovensko. Následne objasnil pozíciu Veľkej Británie nie len v Európskej únii, ale aj napríklad v OSN. Vyzval študentov, aby vyjadrili svoj názor, či je podľa nich Brexit správnym krokom.

Následne prebehla diskusia o izolovanej politike Veľkej Británie, o ich rozhodnutiach ohľadom zákonov či o referende. Boli vyjadrené názory, že Brexit predstavuje pre Britániu zbytočné ekonomické straty a obmedzenia pre ľudí a, že aj napriek túžbe po Brexite sa Veľká Británia bude musieť v istom zmysle podriaďovať Európskej únii. Túto problematiku Mgr. Vancel porovnal s predstavou, žeby z EÚ vystúpilo Slovensko a taktiež podotkol význam Európskej únie pre Slovensko a jeho súčasne a budúce postavenie. Prednášajúci hovoril aj o britskej premiérke a enormne ťažkej úlohe, ktorá ju čaká. Varoval aj pred tzv. tvrdým Brexitom bez dohody, ktorý by mal katastrofálne následky.

Ďalej sa Mgr. Vancel zaoberal viac populistickými témami, načo pohotovo reagovali aj študenti a začala sa veľmi interaktívna diskusia. V rámci tejto diskusie od študentov prichádzali rôzne otázky, na ktoré prednášajúci pohotovo a presvedčivo reagoval. Študenti sa pýtali napr. na súčasnú situáciu v Maďarsku či na postoj Európskej únie k situácii na Ukrajine, pričom práve táto téma rozprúdila ďalšiu debatu, do ktorej sa študenti aktívne zapájali. Okruhy otázok od poslucháčov ďalej prekročili hranice Európskej únie a študenti sa pýtali aj na vojnu v Sýrii, na čo prednášajúcivyjadril znovu svoj názor. Nevyhli sme sa ani téme ohľadom súčasnej problematiky schvaľovania migračného paktu.

Po zodpovedaní týchto otázok sa moderátorka opýtala študentov na ich záujem ohľadom študovania na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, pričom spolu s Mgr. Vancelom objasnili možnosti uplatnenia, aktivity v študentských spolkoch a zdôraznili jedinečnú kvalitu vzdelávania na tejto fakulte. Z časových dôvodov bola táto prednáška ukončená. Mgr. Vancel sa poďakoval za pozornosť a vyjadril potešenie z prípadného opätovného stretnutia sa s týmito žiakmi ako budúcimi prvákmi na FPVMV a študenti ho za to odmenili potleskom a pani profesorka z gymnázia, ktorá nám pomohla zorganizovať túto besedu, sa prednášajúcemu ako aj všetkým ostatným poďakovala za ich čas, ktorý sme spolu všetci mohli stráviť.