Slovenské bezpečnostné fórum
Days
Hours
Minutes
Seconds

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) predstavuje druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu, ktorou sa už tradične otvára diplomatická sezóna na Slovensku. SBF reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti. Na konferencii sa každoročne stretáva viac ako 150 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a súkromnej sféry. SBF je unikátny projekt organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a s podporou MZVaEZ a Sekciou verejnej diplomacie NATO v Bruseli.

V roku 2017 sa uskutočnil už jedenásty ročník konferencie, ktorej hlavnou ambíciou je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO. Formát jedenásteho ročníka bol obohatený o množstvo inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách účastníci navrhovali konkrétne riešenia najpálčivejších problémov a výziev, pred ktorými Slovensko stojí.

Primárnym cieľom SBF 2017 bolo navrhnúť a predstaviť možné spôsoby hlbšej participácie krajín Európskej únie na riešení bezpečnostných otázok. Fórum predstavuje platformu pre cieľavedomú a produktívnu debatu o súčasných otázkach, a hrozbách v oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky, ktoré sa bezprostredne dotýkajú SR. Účelom konferencie je dospieť k záverom, ktoré môžu byť následne aplikované pri riešení závažných otázok v rámci bezpečnostného, či zahranično-politického prostredia na regionálnej a globálnej úrovni. Výstupy z konferencie môžu slúžiť ako odporúčania, ktoré by SR mohla využiť aj v rámci svojho pôsobenia v NATO či EÚ.

Tematické zameranie jednotlivých panelov tvoria témy ako Európska obranná stratégia a jej zhodnotenie, bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky a prepojenie bezpečnostnej problematiky so vzdelávaním vo formatívnom veku. S poslednou spomenutou témou súvisí sprievodné podujatie Mladých lídrov. Počas predchádzajúcich ročníkov projektu sa ako formát interaktívnej diskusie osvedčili okrúhle stoly. Priama diskusia za okrúhlym stolom umožní zúčastneným zdieľať svoje názory na problematiku prepojenia vzdelávania a bezpečnosti. O vlastné postrehy sa budú môcť podeliť aj s expertmi z politicko-bezpečnostnej sféry.

Jubilejný 10. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF) privítal v Bratislave viac ako 150 účastníkov zo všetkých sfér verejného života a tradične aj predstaviteľov diplomatického zboru. Tematické diskusie boli venované NATO po Varšavskom samite, príprave novej Bezpečnostnej a Obrannej stratégie SR, fenoménu extrémizmu, radikalizmu a polovojenských jednotiek, kybernetickej bezpečnosti a hrozbe dezinformácií, propagandy a hybridnej vojny.  Závery z jednotlivých diskusií ako aj z celého fóra môžete nájsť v záverečnej správe.

Pre viac informácií a dokumentov navštívte www.sbf.eac.sk