Speaking Tours
Každý rok sa EAC vydáva na cestu po slovenských stredných a vysokých školách a snaží sa priblížiť dôležité témy širšiemu publiku
My sme NATO, OBSE, EÚ
Priblíženie euroatlantických štruktúr
UU
Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2017
Priblíženie pôsobenia Slovenskej Republiky na medzinárodnej scéne
Security Challenges 2016
Prezentovanie globálnych bezpečnostných výziev
SK PRES 2015
Priblíženie slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie
This is NATO 2014
Úloha Slovenska v euroatlantických štruktúrach

My sme NATO, OBSE, EÚ 2018

Hlavným cieľom projektu Speaking Tours 2018 –  My sme NATO, OBSE, EU je prezentovať cieľovej skupine výzvy týkajúce sa slovenského predsedníctva v OBSE, bezpečnostné otázky v rámci európskeho a euroatlantického priestoru, priblížiť fungovanie medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom. Ambíciou interaktívnej formy prednášok je snaha o vytvorenie platformy pre študentov na to, aby prejavili svoj názor na aktuálne témy ohľadom základných otázok bezpečnosti, výziev spojených s predsedníctvom v OBSE a členstva v euroatlantických štruktúrach, rozvíjali svoje kritické myslenie a soft skills.

Priority zahraničnej politiky SR 2017

Jedným z primárnych cieľov projektu Speaking Tours 2017 – Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky bolo prezentovať európske bezpečnostné prostredie, bezprostredne sa týkajúce Slovenska ako člena euroatlantických štruktúr. Ambíciou interaktívnej formy prednášok bola snaha o vytvorenie priestoru študentom na to, aby prejavili názor na aktuálne témy týkajúce sa otázok bezpečnosti, rozvíjali svoje kritické myslenie a soft skills. Projekt pozostával zo série 10 podujatí uskutočnených primárne na gymnáziách, ale aj iných stredných školách po celom Slovensku. Tematické zameranie podujatí zodpovedalo hlavným prioritám a najaktuálnejším výzvam slovenskej zahraničnej a európskej politiky, pričom dôraz bol kladený na pochopenie a osvojenie si základných hodnôt SR a EÚ.

Security Challenges 2016

Je v záujme Slovenskej republiky, ako člena NATO a Európskej únie, zaoberať sa otázkami bezpečnosti a kooperácie. Stále čelíme novým a novým bezpečnostným hrozbám, o ktorých je treba informovať širšiu verejnosť. Projekt Speaking Tours: Security challenges predstavoval sériu prednášok po stredných a vysokých školách Slovenska, ktorý pozostával zo 6 podujatí. Témy prednášok reflektovali aktuálne výzvy, ktoré rezonovali v euroatlantickom bezpečnostnom priestore. Primárnym cieľom projektu Speaking Tours: Security challenges bolo prezentovať cieľovej skupine globálne bezpečnostné výzvy, týkajúce sa hlavne Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a Slovenskej republiky. Ambíciou projektu bola snaha o vytvorenie priestoru študentom na to, aby prejavili názor na aktuálne témy, ktoré sa týkajú základných otázok našej štátnej bezpečnosti. Čiastkovými cieľmi boli prezentácia možností participácie mladých ľudí v oblasti bezpečnosti a medzinárodných vzťahov a taktiež aj realizácia online prieskumu verejnej mienky zameraného na vnímanie jednotlivých činností NATO a EÚ ako aj Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti.

13.10. Cesta Slovenska do NATO a čo ďalej? Jaroslav Ušiak Zvolen
27.10. Boj proti propagande Jaroslav Naď Michalovce
3.11. Vojenské misie Slovenskej republiky v zahraničí Daniel Zmeko Námestovo
10.11. Bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky Dušan Fischer Topoľčany
11.11. Vplyv dezinfomácií na Slovensko a Európu Milan Šuplata Prešov
25.11. Ozbrojené sily Slovenskej republiky: účel, výzvy a bezpečnosť štátu Peter Gajdoš Sučany

SK Pres 2016

 

SK PRES 2016 bol unikátny projekt organizovaný EAC na vysokých a stredných školách po celej Slovenskej republike. Slovenská republika prevzala v roku 2016 po Holandsku predsednícku úlohu v Rade Európskej Únie. Napriek tomu, že sme členom Únie viac ako jednu dekádu, mladí ľudia neprejavujú dostatočný záujem o európske témy, čo pramení najmä z nedostatočných vedomostí o jej fungovaní. Vzhľadom na tendencie k čoraz hlbšej integrácii je táto situácia nežiaduca. Práve na tento stav reagoval projekt SpeakingTours. Prostredníctvom 12-tich podujatí sme chceli vzbudiť u študentov záujem o témy týkajúce sa EÚ, ako aj výzvy a úlohy z toho vyplývajúce. Čiastkovými cieľmi bola  prezentácia možností participácie študentov na príprave a priebehu SK PRES 2016 a taktiež aj realizácia online prieskumu verejnej mienky zameraného na vnímanie jednotlivých politík a činností EÚ a MZVaEZ. Študenti boli zapojení dvomi spôsobmi a to ako poslucháči v otvorených odborných prednáškach a zároveň ako aktívni participanti workshopov, kde zúročili novonadobudnuté vedomosti.

This is NATO

Jednalo sa o unikátny projekt organizovaný EAC v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a za finančnej podpory NATO PDD pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. Jeho ambíciou bolo prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Základným motívom projektu bolo charakterizovať 10 ročné pôsobenie SR v NATO, a zároveň poukázať na zmenu pozície SR z nového člena Severoatlantickej aliancie na adaptovaného a rešpektovaného partnera. Projekt pozostával symbolicky z 10 eventov realizovaných na slovenských vysokých a stredných školách formou workshopov, neformálnych diskusii a simulácie summitu NATO. Téma každého podujatia bola špeciálne prispôsobená konkrétnemu študijnému odboru danej školy a zodpovedá pritom aktuálnym výzvam a činnosti NATO. Hlavnou náplňou projektu bolo ponúknuť študentom možnosť diskutovať s odborníkmi, ktorí priamo pôsobili v skúmanej oblasti a motivovať ich k aktívnej participácií a osvojeniu si nielen teoretických vedomostí ale aj praktických skúsenosti formou interaktívnych súťaží, procesu negociácii, verejných vystúpení a simulácie rokovania predstaviteľov členských krajín NATO. Výstupy z jednotlivých eventov majú za úlohu formovať názory a ponúknuť alternatívy v rámci nových výziev a priorít pôsobenia SR v Severoatlantickej aliancii do budúcnosti.