Vyšehradské mládežnícke fórum
je unikátny projekt s dlhoročnou tradíciou. Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie, ale najmä zvýšiť u mladých ľudí záujem o aktuálne dianie a budúcnosť Vyšehradskej skupiny.

Vyšehradské mládežnícke fórum (VYF) je unikátny projekt s dlhoročnou tradíciou. Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie, ale najmä zvýšiť u mladých ľudí záujem o aktuálne dianie a budúcnosť Vyšehradskej skupiny. Projekt pozostáva z viacerých fáz, jeho vyvrcholením je trojdňová konferencia v Banskej Bystrici, srdci Slovenskej republiky, ktorá je jedinou krajinou zdieľajúcou hranice s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Od roku 2014 je VYF obohatené o účasť participantov zo štátov mimo V4, s cieľom nadviazania novej a prehĺbenia existujúcej spolupráce.

Na konferencii sa každoročne zúčastňujú politickí experti, zástupcovia jednotlivých štátov, ale aj predstavitelia akademickej, súkromnej sféry a tretieho sektora. Tí počas panelových diskusií odpovedajú na otázky študentov, ale podieľajú sa aj na workshopoch a simuláciách. Prostredníctvom tohto projektu sa Euroatlantické centrum snaží o vytvorenie špecifickej platformy na podporu otvorenej a neformálnej diskusie medzi mladou a staršou generáciou. Vytvára sa tak priestor na výmenu nápadov, informácií a skúseností, čo silno podporuje myšlienku vyšehradskej spolupráce v rámci tejto komunity, ale aj navonok.

V roku 2018 sa uskutoční už 7. ročník VYF. Slovensko preberá v druhom polroku 2018 rotujúce predsedníctvo Vyšehradskej skupiny, preto je našou ambíciou uskutočniť podujatia vo všetkých štátoch V4 s cieľom priblížiť fungovanie V4 a jej priority širokej verejnosti v jednotlivých členských štátoch. Záverečná konferencia sa tradične uskutoční v Banskej Bystrici.

Viac informácií o Vyšehradskom mládežníckom fóre nájdete na vyf.eac.sk

Vyšehradské mládežnícke fórum organizujeme za podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, NATO – Sekcie verejnej diplomacie, Medzinárodného Vyšehradského Fondu, Mesta Banská Bystrica a Rotary klubu Banská Bystrica.

Vyšehradské mládežnícke fórum 2017

Vyšehradské mládežnícke fórum (VYF) sa už po šiestykrát vrátilo do Banskej Bystrice, srdca Slovenska. VYF 2017 sa uskutočnilo v dňoch 6. až 8. decembra za účasti mladých akademikov a odborníkov z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovenska, a vôbec po prvýkrát aj z Pobaltských krajín. Podujatie sa konalo pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka.

V poradí šiesty ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra niesol v znamení diskusií na témy, ako obranná spolupráca v rámci V4 a euroatlantických štruktúr, či budúcnosti vyšehradskej kooperácie prihliadajúc na meniacu sa regionálnu a globálnu situáciu. Vyvrcholením VYF 2017 bola simulácia rokovaní medzi NATO a Ruskom, počas ktorej boli participanti konferencie dosadení do úlohy lídrov s cieľom dosiahnuť konsenzus v prípade posilňovania východnej hranice Aliancie.

Vyšehradské mládežnicke fórum 2016

Už po piaty krát sa Vyšehradské mládežnícke forum (VMF) vrátilo do “Srdca Slovenska”, Banskej Bystrice. VMF 2016 sa odohrávalo 7.- 8.12. Mladí akademici a odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny sa stretli v srdci Vyšehradského regiónu aby si pripomenuli 25. výročie Vyšehradskej skupiny. Tohtoročné VMF sa uskutočnilo pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Inšpiratívne panelové diskusie s odborníkmi, počas ktorých si mali participanti moznosť vymeniť názory na témy vyšehradskej spolupráce a stredoeurópskej bezpečnosti, boli obohatené o originálny kultúrny program v historickej stredoslovenskej dedinke Špania dolina a neformálnu recepciu. Prípravu na vyvrcholenie konferencie tvorili dva workshopy, počas ktorých účastníci pracovali na svojich stanoviskách v spolupráci s odborníkmi. Záver konferencie tvorila simulácia summitu NATO-Ukrajina. Participantom sa aj napriek početným nezhodám podarilo dospieť k spoločnej dohode, ktorá je Vám k dispozícii vo forme Finálneho komuniké.

Vyšehradské mládežnicke fórum 2015

4. ročník VMF sa uskutočnil 2.-4. decembra 2015 v srdci Vyšehradského regiónu, Banskej Bystrici, pod záštitou ministra zahraničných vecí, Miroslava Lajčáka.

Počas prvej fázy bola vytvorená virtuálna skupina zložená z participantov z krajín V4 a Ukrajiny, cieľom ktorej bolo rozprúdiť diskusiu a dôkladne tak pripraviť participantov na konferenciu.

Druhá fáza projektu predstavovala samotné fórum uskutočnené s cieľom vytvoriť priestor na konštruktívnu debatu a prostredníctvom workshopov a simulácií zapojiť 10 participantov z každej krajiny V4 a Ukrajiny do diskusií o aktuálnych výzvach a rizikách v regióne. Konferencia trvala tri dni a podporila nielen odbornú kvalifikáciu participantov, ale prispela aj k vytvoreniu nových kultúrnych väzieb. Počas konferencie sa uskutočnili panelové diskusie s odborníkmi na jednotlivé témy podujatia. Súčasťou projektu boli aj workshopy participantov, počas ktorých účastníci pripravovali svoje spoločné stanoviská k jednotlivým témam. Konferencie sa ako publikum taktiež zúčastnili mladí ambiciózni lídri z Ukrajiny, ktorí mali za úlohu absorbovať poznatky o existujúcej, ale aj potenciálnej spolupráci V4 krajín a neskôr ich odovzdať širokej verejnosti vo svojej krajine. Poslednou časťou konferencie bola simulácia zasadnutia predstaviteľov krajín V4, ktorej cieľom bolo získať ucelené stanovisko participantov podopreté pripomienkami odborníkov.

Vyšehradské mládežnicke fórum 2014

Banská Bystrica sa v roku 2014 už po tretíkrát stala centrom vyšehradského regiónu.

Prvý deň mali všetci účastníci možnosť bližšie sa spoznať po formálnej, ale i neformálnej stránke. Po príchode ich čakala prehliadka historickým centom Banskej Bystrice, po ktorej vo večerných hodinách nasledovala otváracia recepcia v Cikkerovej sieni mestskej radnice. Oficiálnu časť napokon vystriedal ,,Ice- breaking night“, ktorý poskytol ideálny priestor na neformálny networking medzi účastníkmi zo štyroch rozličných krajín.

Vyšehradské mládežnícke fórum sa nieslo v znamení odborných diskusií na témy partnerstiev krajín V4, kybernetickej bezpečnosti a digitalizácie a napokon energetickej bezpečnosti, ktoré sú v súčasnosti pre celý vyšehradský región pálčivými otázkami. Participanti však boli do diania celej konferencie zapojení oveľa interaktívnejšie. Počas workshopov zastávali pozície iných krajín a boli tak donútení k vyjednávaniu a bližšej spolupráci s ďalšími krajinami. Mohli si tak na vlastnej koži vyskúšať nielen svoje negociačné schopnosti, ale taktiež svoje odborné znalosti. Jednania sa týkali ukrajinskej krízy, spoločného obranného priestoru krajín V4, energetickej a kybernetickej bezpečnosti a napokon ekonomickej agendy vyšehradského regiónu. Vyvrcholením ich snáh a vyjednávaní bola simulácia zasadnutia lídrov V4 v Centre krízového riadenia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, výsledkom ktorého je spoločná deklarácia, ďalej prezentovaná politickým lídrom krajín V4.

Ďalšou unikátnosťou tretieho ročníka Vyšehradského mládežníckeho fóra bol kultúrny večer na kolibe Stráže. Participanti si mohli užiť nielen tradičné slovenské jedlo, ale taktiež mali príležitosť zatancovať a zaspievať si s tradičnou slovenskou ľudovou kapelou.

Odmenou pre troch najaktívnejších účastníkov bola výhra stáže na medzinárodnom bezpečnostnom fóre GLOBSEC 2015.