Vzdelanie je budúcnosť!
Projekt je určený pre žiakov 6. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia mládeže o Európskej únii a jej fungovaní. V rámci projektu bolo oslovených päť vybraných základných škôl mesta.
Interaktívna hodina
Prostredníctvom prezentácie s rozličnými interaktívnymi prvkami boli deťom odprezentované základné informácie o EÚ od jej vzniku a hlavných ideíi až po jej orgány a výhody, ktoré nám z členstva vyplývajú. Každý žiak zároveň na začiatku vyučovacej hodiny obdržal materiály spojené s danou problematikou.
ZZ
Test
Na konci hodiny študenti vypracovali test za účelom overenia získaných poznatkov. Päť študentov každej školy, ktorí získali najvyšší počet bodov z daného testu, boli odmenení postupom do finále.
Finále
Finále sa uskutočnilo v historickom centre mesta Banská Bystrica v podobe kvízového orientačného behu. Žiaci obdržali mapky s vyznačenými stanovišťami, kde ich úlohou bude správne zodpovedať dané otázky týkajúce sa mesta Banská Bystrica. Najrýchlejší tím s najvyšším počtom správne zodpovedaných otázok získal hlavnú cenu.
Výlet víťazov
Piati víťazi finále projektu spolu s najlepším žiakom prvého kola sa následne zúčastnili výletu v Bratislave. Ako prvé navštívili víťazi projektu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, kde si vypočuli prezentáciu o Európskej únii. Následne sa presunuli do Národnej rady SR, kde ich Výborom pre európske záležitosti previedol poslanec NR SR Martin Klus. Okrem toho mali možnosť nazrieť aj do rokovacej sály slovenského parlamentu.