Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Marek KopanickýMarek Kopanický

Marek Kopanický

Member since: March 2014

What is your function in the Euro-Atlantic Center?

My priority agenda within the Bratislava Regional Office of the Euro-Atlantic Center is an organization of lectures and discussions with students at the University of Economics in Bratislava.

Which projects did you work on in the Euro-Atlantic Center and how did you benefit from it?

In addition to the above mentioned discussions, I have participated in the preparation and implementation of the International Conference Danube Bridges II, Slovak Security Forum 2014, projects Open Embassy and others for more than 2 years in EAC. Euro-Atlantic Center gave me new friends, colleagues, acquaintances and also the opportunity to visit places and events that I would not get otherwise.

Which area of your studies you are most interested in and what subjects do you write about in your bachelor / diploma work?

Hindsigth, I evaluate my choice for studying international relations positively, because I found myself in this sphere. I am most interested in issues of economic, public and sport diplomacy, as well as issues of international finance and trade.

What languages do you speak and why did you choose those?

First of all, I have to say I have never consider myself a person with talent for languages. However, the contemporary globalized world demands the languages competence in several foreign languages. I have been studying English and German since grammar school times and I can communicate in them at the very good level. I have been studying Russian for three years and I would like to continue in it further. 

What would be your ideal job, where and why?

I do not a dream job. In the future I would like to work in one of the central state administration bodies or the Foreign Service of the Slovak Republic. However, the private sector has also several advantages. We’ll see …

Who does influence you most in your work and studies?

In my work, studies and throughout whole my life I am most influenced by my own decisiveness, ambition and tenacity. These characteristics have never been developed in myslef without my family and friends. My opinion is that, your life is affected and influenced by everyone you have met and every event you have lived through.

Which quotation/motto is significant for you?

„De se ipso modifice de aliis honorifice“ (Honestly about myself, respectfully about the others)

…but I could keep that  more often.

What are your favourite activities outside the Euro-Atlantic Center?

Sport, literature, traveling, hiking.

Marek Kopanický

programový koordinátor, 20 r., Prievidza, študent Fakulty medzinárodných vzťahov, EUBA

členstvo v EAC od: marec 2013

Aká je tvoja funkcia v EAC?

V rámci bratislavskej regionálnej kancelárie Euroatlantického centra je mojou prioritnou agendou organizácia diskusií a prednášok so študentmi na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ktorým projektom si sa venoval a venuješ v rámci Euroatlantického centra a čo ti to dalo?

Okrem organizácie vyššie spomenutých diskusií som za vyše dva roky pôsobenia v EAC participoval  na príprave a realizácií medzinárodnej konferencie Danube Bridges II, Slovenskom bezpečnostnom fóre 2014, projektoch Open Embassy a ďalších. EAC mi dalo nových priateľov, kolegov, známych a tiež možnosti navštíviť miesta a podujatia, na ktoré by som sa inak nedostal.

Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

Svoj výber štúdia medzinárodných vzťahov hodnotím s odstupom času ako správny krok, pretože som sa v tejto oblasti, ako sa ľudovo hovorí, našiel. Najviac ma zaujímajú otázky hospodárskej, verejnej a športovej diplomacie, ako aj problematika medzinárodných financií a obchodu.

Ktoré svetové jazyky ovládaš a prečo práve tie?

V prvom rade musím povedať, že nikdy som sa nepovažoval za človeka s talentom štúdium jazykov. Avšak súčasný globalizovaný svet si jazykovú kompetenciu v niekoľkých cudzích jazykoch vyžaduje. Anglický a nemecký jazyk študujem od gymnaziálnych čias a možno povedať, že ich na solídnej komunikatívnej úrovni ovládam. Hlavne na nemčine však musím v najbližšej dobe ešte intenzívne zapracovať. Ruský jazyk študujem od prvého ročníka na univerzite a plánujem v jeho štúdiu pokračovať i naďalej.

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

Vysnívanú prácu nemám. V budúcnosti by som chcel pôsobiť v niektorom z ústredných orgánov štátnej správy alebo v zahraničnej službe Slovenskej republiky. Avšak aj súkromný sektor má svoje výhody. Uvidíme…

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

Pri mojej práci, štúdiu a v celom mojom živote ma najviac ovplyvňuje moja vlastná rozhodnosť, ambicióznosť a húževnatosť. Tieto vlastnosti by sa však vo mne nikdy neboli rozvíjali bez mojej rodiny a priateľov. Môj názor je, že v živote Vás ovplyvňuje každý človek, ktorého stretnete a každá udalosť, ktorú prežijete.

Aký citát/heslo je pre teba významným?

„De se ipso modifice, de aliis honorifice.“ (O sebe skromne, o druhých s úctou.)

…len by som sa tým mohol častejšie riadiť.

Aké máš záujmy mimo EAC?

Šport, literatúra, cestovanie, turistika.