Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Pavol KucharovicPavol Kucharovic

Pavol Kucharovic

programme coordinator, 20, from Trenčín region, student of Faculty of International Relations University of Economics Bratislava

Member since: October 2014

Which projects did you work on in the Euro-Atlantic Center and how did you benefit from it?

In the Euro-Atlantic Center I mostly work on the Open Embassy project, but as we work like team, I participate also on working of the other projects. Even though I have been a member of EAC relatively short time, I had an opportunity to communicate with a diplomatic personal from various diplomatic missions in Slovakia, what would not be possible if I did not belong here. And of course, it gave a lot of necessary knowledge of the diplomacy, which I will use in the future for sure.

Which area of your studies you are most interested in and what subjects do you write about in your bachelor / diploma work?

I am most interested in the area of security policy and economic diplomacy.

What languages do you speak and why did you choose those?

I speak Spanish, English and the base level of Russian langugage. English is the most used and most important language in the present day, what makes it essential. The Spanish language is the second most important and the third most used in the world. Thanks to this language I have numerous contacts in Spain and Latin America and positive relation to the hispanic culture too. Russian was, is and it will be one of the fundamental international languages, because Russia, as the largest country in the world, always will be one of the most important actors of the global policy.

What would be your ideal job, where and why?

I haven´t got any job of my dreams, but I am sure that I would like to work in the international sphere. My objective is to improve living conditions for the largest number of people and allow living the next generations in the world in the peace, what can be done only if the justice, tolerancy and cooperation between all nations in the world will exist.

Who does influence you most in your work and studies?

In my work and studies I am influenced by people who communicate and cooperate with, but also by atemporal literature, which contains a lot of wisdom. From the historical personalitites I was quite a lot influenced by the Emperor of France Napoleon Bonaparte and numerous inspiring personalities of the Bible

.

Pavol Kucharovic

programový koordinátor, 20 r., z okresu Trenčín, študent Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA

Členstvo od: október 2014

Ktorým projektom si sa venovala a venuješ v rámci Euroatlantického centra a čo ti to dalo?

V rámci Euroatlantického centra sa venujem hlavne projektu Open Embassy, ale keďže pracujeme ako tím, podieľam sa aj na našich ostatných projektoch. Aj keď som v EAC relatívne krátku dobu, mal som možnosť komunikovať z personálom viacerých diplomatických misií na Slovensku, čo by sa mi inak nepodarilo. Samozrejme mi to dalo veľa potrebných vedomostí z oblasti diplomacie, ktoré v budúcnosti určite využijem.

Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

Najviac ma zaujíma  bezpečnostná politika a ekonomická diplomacia.

Ktoré svetové jazyky ovládaš a prečo práve tie?

Ovládam španielsky, anglický a základy ruského jazyka. Anglický jazyk je najpoužívanejším a najdôležitejším jazykom v súčasnosti, čím sa stáva nevyhnutným. Španielsky jazyk je z hľadiska dôležitosti na druhom mieste a zároveň tretím najpoužívanejším.  Vďaka nemu mám viaceré kontakty zo Španielska a latinskej Ameriky a pozitívny vzťah k hispánskej kultúre ako takej. Ruský jazyk bol, je aj bude významným jazykom, pretože Rusko ako najväčší štát sveta bude vždy jedným z hlavných aktérov geopolitiky.   

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

Zatiaľ nemám vysnívaný post alebo zamestnanie, ale určite by som chcel pracovať v medzinárodnej sfére. Mojím cieľom je zlepšiť podmienky na život čo najväčšiemu počtu ľudí a umožniť tak aj ďalším generáciám žiť na našej planéte v pokoji a mieri, čo sa dá dosiahnuť len spravodlivosťou, toleranciou  a spoluprácou medzi všetkými národmi sveta.

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

V mojej práci a vzdelávaní ma ovplyvňujú ľudia, s ktorými mám možnosť komunikovať a spolupracovať, ale aj nadčasová literúra, ktorá má v sebe veľa múdrostí. Z historických osobností ma do značnej miery ovplyvnil francúzsky cisár Napoleon Bonaparte a viaceré biblické osobnosti.