Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Samuel KolesárSamuel Kolesár

Samuel Kolesár

Programme Coordinator, 23yo, from Bratislava, student of Security and Strategic Studies and Political Science at Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno

Member since: march 2013

What is your function in the Euro-Atlantic Center? Which projects did you work on in the Euro-Atlantic Center and how did you benefit from it? Which area of your studies you are most interested in and what subjects do you write about in your bachelor / diploma work?

In Euro-Atlantic Center I deal with technical stuff – web page, promotional materials and external communication. Besides these activities I was part of Danube Bridges Conference, and two years of Slovak Security Forum (SBF 2013 and 2014). I want to focus on Slovak Security Forum in the near future, because this conference is related to my field of interest and studies – security, military and foreign policy. My bachelor thesis was also related to this – I was writing about the development of Reserve Components of Armed Forces of the Slovak Republic.

What languages do you speak and why did you choose those?

I speak English and currently I am making decision about what other language I should learn.

What would be your ideal job, where and why?

My dream job is the one which I will enjoy, will fulfill me and will pay my bills 🙂

Who does influence you most in your work and studies?

Colleagues, friends, and close family.

Which quotation/motto is significant for you?

Per aspera ad astra (Through hardships to stars)

What are your favourite activities outside the Euro-Atlantic Center?

My biggest interest (or hobby) besides my school and EAC is my work, where I deal with mobile technologies. Besides this I am interested in automotive industry, fashion, modern military history, architecture and urbanism, I like to read and watch movies and TV shows.

Samuel Kolesár

programový koordinátor, 23 r., z Bratislavy, študent Bezpečnostných a strategických štúdií a politológie, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova Univerzita v Brne

Členstvo od: marec 2013

Aká je tvoja funkcia v EAC? Ktorým projektom si sa venoval a venuješ v rámci Euroatlantického centra a čo ti to dalo? Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

V rámci Euroatlantického centra mám na starosť technické záležitosti – webstránku, propagačné materiály, vonkajšiu komunikáciu. Spomedzi ostatných aktivít v EAC som sa podieľal na organizácii konferencií Danube Bridges 2013 a dvoch ročníkoch Slovenského bezpečnostného fóra (SBF 2013 a 2014). Najmä SBF sa chcem venovať aj do budúcnosti, nakoľko téma konferencie predstavuje oblasť môjho záujmu a štúdia – bezpečnostná, vojenská a zahraničná politika. Do tejto problematiky spadá aj moja bakalárska práca, v ktorej som sa venoval  rozvoju systému záloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Ktoré svetové jazyky ovládaš a prečo práve tie?

Rozprávam po anglicky, v súčasnosti sa rozhodujem ktorý jazyk sa začnem učiť ako ďalší.

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

Práca snov je taká, ktorá ma bude baviť, napĺňať, a zaplatí ma 🙂

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

Kolegovia, kamaráti, a najbližšia rodina.

Aký citát/heslo je pre teba významným?

Per aspera ad astra (Cez ťažkosti ku hviezdam)

Aké máš záujmy mimo EAC?

Mojim najväčším záujmom mimo školy a EAC je moja práca, v ktorej sa venujem mobilným technológiám. Ďalej sa zaujímam o automobilizmus, módu, modernú vojenskú históriu, architektúru a urbanizmus, rád čítam a pozerám filmy a seriály.