Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Field Trip NATO HQField Trip NATO HQ

Vyvrcholením projektu This is NATO 2014 bola exkurzia do euroatlantických štruktúr, ktorá sa konala 23-26 novembra. Účastníkmi zájazdu boli najlepší a najaktívnejší participanti workshopov a diskusií, ktorý podnetne vypracúvali zadanie  on-line súťaže. Projekt je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD. Hlavnou náplňou exkurzie bolo spoznať štruktúry, spôsob riadenia a činnosť odborníkov v rámci Stálej delegácie SR pri NATO. Súčasťou exkurzie boli aj diskusie s pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EU a prehliadka Európskeho parlamentu.

Počas návštevy Stálej delegácie SR pri NATO mali participanti možnosť konfrontovať svoje postoje a podnety s odborníkmi : Radoslav Kusenda– radca a zástupca stáleho predstaviteľa, Peter Bátor– vedúci politickej sekcie, Daniel Šmihula– 2. tajomník a Tomáš Valášek– veľvyslanec.

Ako prvý sa ujal slova pán Kusenda, ktorý predstavil fungovanie stálej delegácie, jej kompetencie a úlohy v štruktúrach NATO a možnosť odborných stáži pre študentov. Na diskusiu nadviazal pán Bátor, ktorý poukázal na dôležitosť aktívneho členstva a participáciu Slovenskej republiky v operáciách NATO. Dôležitou témou bolo možné rozširovanie NATO na summite v Poľsku -. „Open door policy“. Pán Bátor zhodnotil situáciu pripravenosti krajín integrovať sa do štruktúr NATO a problémy, ktorým čelia Čierna Hora, Macedónsko, Bosna a Hercegovina a Gruzínsko. Analyzoval priority jednotlivých krajín a možnosti riešenia daného status quo. Taktiež zhodnotil aktuálnu situáciu slovenskej bezpečnosti, jej vývoj, možnosti financovania Ozbrojených síl SR a participáciu Slovenska v misiách NATO. Konkrétne poukázal na ukončenie operácie ISAF v roku 2014 a ďalšie pôsobenie slovenských vojakov v Afganistane. Opakovane zdôraznil úlohu NATO v regióne Blízkeho východu pri udržiavaní bezpečnosti a mieru. Napokon nadviazal na aktuálne problémy medzinárodného spoločenstva ako ukrajinská kríza a aktivity Islamského štátu (ISIL) na území Iraku a Sýrie. Pripomenul potrebu angažovania sa krajín proti rozmáhajúcemu sa postaveniu ISIL-u, účinnosť takejto aktivity i možné scenáre vývoja konfliktu. Na záver pán veľvyslanec Valášek zhodnotil pozitívny prínos angažovanosti Euroatlantického centra v oblasti verejnej bezpečnosti SR.

Súčasťou exkurzie bola aj diskusia na Stálom zastúpení SR pri EU s odborníkmi: Tomáš Kozák– prvý tajomník, Katarína Jurisová– druhý tajomník a Ľubomír Čaňo– veľvyslanec. Pán Kozák a pani Jurisová prezentovali činnosť a hlavné úlohy SZ SR pri EU. Taktiež poukázali na strategickú agendu SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Hlavnou úlohou slovenského predsedníctva bude efektívne manažovanie európskych záležitostí, prispievanie k tvorbe konsenzu členských krajín EÚ a posúvanie diskusie k spoločným európskym výzvam. Veľvyslanec Ľubomír Čaňo, ktorý je súčasťou politického a bezpečnostného výboru EÚ, zdôraznil aktívne členstvo Slovenska v európskych štruktúrach z politického a bezpečnostného hľadiska, pričom vyzdvihol dôležitosť kooperácie krajín EU pri riešení globálnych bezpečnostných hrozieb.

Posledným bodom exkurzie bola návšteva Európskeho parlamentu a stretnutie s Emíliou Vavrekovou, asistentkou poslanca Richarda Sulíka, ktorá nám zhodnotila pôsobenie Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Témou prednášky bolo aj pomenúvanie rozdielov a špecifickosti Európskeho parlamentu a európskych poslancov v porovnaní s národnými parlamentmi.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Vyvrcholením projektu This is NATO 2014 bola exkurzia do euroatlantických štruktúr, ktorá sa konala 23-26 novembra. Účastníkmi zájazdu boli najlepší a najaktívnejší participanti workshopov a diskusií, ktorí podnetne vypracúvali zadanie  on-line súťaže. Projekt je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD. Hlavnou náplňou exkurzie bolo spoznať štruktúry, spôsob riadenia a činnosť odborníkov v rámci Stálej delegácie SR pri NATO. Súčasťou exkurzie boli aj diskusie s pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EU a prehliadka Európskeho parlamentu.

Počas návštevy Stálej delegácie SR pri NATO mali participanti možnosť konfrontovať svoje postoje a podnety s odborníkmi : Radoslav Kusenda– radca a zástupca stáleho predstaviteľa, Peter Bátor– vedúci politickej sekcie, Daniel Šmihula– 2. tajomník a Tomáš Valášek– veľvyslanec.

Ako prvý sa ujal slova pán Kusenda, ktorý predstavil fungovanie stálej delegácie, jej kompetencie a úlohy v štruktúrach NATO a možnosť odborných stáži pre študentov. Na diskusiu nadviazal pán Bátor, ktorý poukázal na dôležitosť aktívneho členstva a participáciu Slovenskej republiky v operáciách NATO. Dôležitou témou bolo možné rozširovanie NATO na summite v Poľsku -. „Open door policy“. Pán Bátor zhodnotil situáciu pripravenosti krajín integrovať sa do štruktúr NATO a problémy, ktorým čelia Čierna Hora, Macedónsko, Bosna a Hercegovina a Gruzínsko. Analyzoval priority jednotlivých krajín a možnosti riešenia daného status quo. Taktiež zhodnotil aktuálnu situáciu slovenskej bezpečnosti, jej vývoj, možnosti financovania Ozbrojených síl SR a participáciu Slovenska v misiách NATO. Konkrétne poukázal na ukončenie operácie ISAF v roku 2014 a ďalšie pôsobenie slovenských vojakov v Afganistane. Opakovane zdôraznil úlohu NATO v regióne Blízkeho východu pri udržiavaní bezpečnosti a mieru. Napokon nadviazal na aktuálne problémy medzinárodného spoločenstva ako ukrajinská kríza a aktivity Islamského štátu (ISIL) na území Iraku a Sýrie. Pripomenul potrebu angažovania sa krajín proti rozmáhajúcemu sa postaveniu ISIL-u, účinnosť takejto aktivity i možné scenáre vývoja konfliktu. Na záver pán veľvyslanec Valášek zhodnotil pozitívny prínos angažovanosti Euroatlantického centra v oblasti verejnej bezpečnosti SR.

Súčasťou exkurzie bola aj diskusia na Stálom zastúpení SR pri EU s odborníkmi: Tomáš Kozák– prvý tajomník, Katarína Jurisová– druhý tajomník a Ľubomír Čaňo– veľvyslanec. Pán Kozák a pani Jurisová prezentovali činnosť a hlavné úlohy SZ SR pri EU. Taktiež poukázali na strategickú agendu SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Hlavnou úlohou slovenského predsedníctva bude efektívne manažovanie európskych záležitostí, prispievanie k tvorbe konsenzu členských krajín EÚ a posúvanie diskusie k spoločným európskym výzvam. Veľvyslanec Ľubomír Čaňo, ktorý je súčasťou politického a bezpečnostného výboru EÚ, zdôraznil aktívne členstvo Slovenska v európskych štruktúrach z politického a bezpečnostného hľadiska, pričom vyzdvihol dôležitosť kooperácie krajín EU pri riešení globálnych bezpečnostných hrozieb.

Posledným bodom exkurzie bola návšteva Európskeho parlamentu a stretnutie s Emíliou Vavrekovou, asistentkou poslanca Richarda Sulíka, ktorá nám zhodnotila pôsobenie Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Témou prednášky bolo aj pomenúvanie rozdielov a špecifickosti Európskeho parlamentu a európskych poslancov v porovnaní s národnými parlamentmi.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.