Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Fotogallery 2015Fotogaléria 2015

Danube Bridges 2015

Already a third year of Danube Bridges, conference dedicated to cross-border cooperation, took place from 22th to 23th May.

Alliante 2015

During the period from 28th June to 3rd July, Lithuanian town of Kaunas hosted the international finale of Aliante competition. Jubilee 15th year of Aliante brought together 60 competitors from 9 countries. Slovakia was represented by 2 teams, one of them being among the 6 most successful and therefore winning the ticket for Winner´s trip to Georgia.

Slovenské Bezpečnostné Fórum 2015

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) predstavuje druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu, ktorou sa už tradične otvára diplomatická sezóna na Slovensku. SBF reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti. Na konferencii sa každoročne stretáva viac ako 150 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a súkromnej sféry. SBF sa stalo za deväť rokov svojej existencie uznávanou platformou tak doma ako i v zahraničí. V roku 2015 sa uskutočnil už deviaty ročník konferencie, ktorej hlavnou ambíciou je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO. Ambíciou SBF je zapojiť do dialógu všetky relevantné subjekty a priblížiť ho širokej verejnosti. Formát deviateho ročníka bol obohatený o množstvo inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách účastníci navrhovali konkrétne riešenia najpálčivejších problémov a výziev, pred ktorými Slovensko stojí.

On the premises of the Faculty of Political sciences and International relations of Matej Bel University, 4th year of Visegrad Youth Forum (VYF) took place from 2nd to 4th December. This Forum focused, as usual, on different topics concerning the Visegrad region. The whole conference was composed of 3 panel discussions with topics such as V4 and Ukraine cooperation, V4 Battle Group and the new security challenges for the V4 following the annexation of Crimea. Apart from many different workshops, a simulation of Foreign Affairs Council, variation of the Council of European Union, was organized.

Danube Bridges 2015

Od 22.-23.5. 2015 sa v Bratislave uskutočnil v poradí už 3. ročník konferencie o cezhraničnej spolupráci, Danube Bridges.

Alliante 2015

1507222_10153320150506187_5610010810265460548_o

V dňoch 28. júna až 3. júla 2015 sa v litovskom Kaunase uskutočnilo medzinárodné finále súťaže Aliante. Jubilejného 15. ročníka Aliante sa zúčastnilo 60 súťažiacich z 9 krajín sveta. Slovensko v Litve reprezentovali dva tímy, z ktorých jeden sa umiestnil medzi 6 najúspešnejšími a získal vstupenku na Winners‘ trip v Gruzínsku.

Slovenské bezpečnostné fórum 2015

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) predstavuje druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu, ktorou sa už tradične otvára diplomatická sezóna na Slovensku. SBF reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti. Na konferencii sa každoročne stretáva viac ako 150 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a súkromnej sféry. SBF sa stalo za deväť rokov svojej existencie uznávanou platformou tak doma ako i v zahraničí. V roku 2015 sa uskutočnil už deviaty ročník konferencie, ktorej hlavnou ambíciou je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO. Ambíciou SBF je zapojiť do dialógu všetky relevantné subjekty a priblížiť ho širokej verejnosti. Formát deviateho ročníka bol obohatený o množstvo inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách účastníci navrhovali konkrétne riešenia najpálčivejších problémov a výziev, pred ktorými Slovensko stojí.

V dňoch 2. až 4. decembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil v poradí štvrtý ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra (VYF). Podujatie sa rovnako, ako po minulé ročníky, nieslo v znamení diskusie na rôzne témy týkajúce sa vyšehradského regiónu. Celá konferencia pozostávala z troch panelových diskusií, ktorých témy boli spolupráca krajín V4 s Ukrajinou a štátmi Východného partnerstva, bojová skupina (Battle Group) krajín V4 a nové bezpečnostné výzvy krajín V4 po anektovaní Krymu. Súčasťou podujatia bola okrem workshopov aj simulácia summitu Rady pre zahraničné veci Rady EÚ v rámci projektu Speaking Tours – SK PRES 2016.