Narastajúci Extrémizmus a jeho vplyv na formovanie zahraničnej politiky

Dňa 8. 11. 2017 sa na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove uskutočnilo šieste podujatie projektu Speaking Tours – Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky. V úlohe rečníka vystúpil Mgr. Róbert Vancel, študent doktorandského štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Témou prednášky bol „Narastajúci Extrémizmus a jeho vplyv na formovanie zahraničnej politiky.“ V úvode prednášky sa rečník venoval priblíženiu dôležitých pojmov, ktoré sú späté s prejavom a nárastom extrémizmu. Zahraničná politika predstavuje zabezpečenie národného záujmu a dosahovanie cieľov v oblasti medzinárodných vzťahov, pričom ciele predstavujú široké spektrum od zabezpečenia prežitia štátu, až po svetovú nadvládu. Pre slovenskú verejnosť nebola zahraničná politika dlhodobo považovaná za atraktívnu tému, čo sa ale zmenilo vstupom do štruktúr NATO a Európskej únie a najmä náročnosťou výziev, s ktorými sú obe organizácie konfrontované v posledných rokoch. Je dôležité poznamenať, že v súčasnosti Európska únia prekonáva doposiaľ najväčšie krízy ako je ekonomická, migračná, BREXIT, a rovnako aj nárast extrémizmu, ktorý sa dotýka aj priamo Slovenskej republiky.

Počas prednášky  bola definovaná problematika národného záujmu. V tejto súvislosti sa nám v histórii objavujú dve významné mená: Niccoló Machiavelli, považovaný za praotca pojmu národný záujem, a kardinál Richelieu, ktorý v období 30 ročnej vojny prejavil národný záujem po prvýkrát vo francúzskej politike. Národný záujem v bol príčinou rozpútania mnohých vojen, avšak dosiahnutie národného záujmu môžeme realizovať aj prostredníctvom rozvíjania spolupráce. V závere tejto časti pán Vancel študentom priblížil záujmy Slovenskej republiky ako napríklad hospodársky rast, zaistenie si vlastnej bezpečnosti, fungovanie Európskej únie a NATO – a ich následné plnenie si svojich záväzkov. Nasledovala krátka diskusia o význame a znakoch extrémizmu, tak ako ho chápu študenti. Rečník definoval pojem extrémizmus tak, ako ho definuje MV SR –  ako prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie. Tie priamo, resp. v určitom časovom horizonte, deštruktívne pôsobia na demokratický systém a jeho základné hodnoty.

Po svojom príspevku si rečník pripravil pre študentov tematicky zameraný workshop. Študenti boli rozdelení do 4 skupín, pričom jedna skupina bola za vystúpenie z EÚ a druhá za zotrvanie. Obdobne v prípade NATO. Úlohou študentov bolo nájsť vhodné argumenty, pre zotrvanie/vystúpenie z danej organizácie, ktoré následne odprezentovali. Zvýšenú pozornosť venovali najmä hlavným otázkam ako sú bezpečnosť štátu, migrácia, ekonomika a nezabudli zohľadniť aj problém dvojitej kvality potravín. Študenti v skupinovom workshope prejavili svoju kreativitu, vynaliezavosť aj dostatočnú znalosť danej problematiky.

Na záver, rečník vyzval študentov k dôležitosti plnenia si svojich občianskych povinností v podobe volieb, vďaka ktorým môžu ovplyvniť ďalší osud našej republiky. Zároveň ich informoval, že v prípade záujmu o témy ako je extrémizmus či iných, z oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, môžu využiť ponuku štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.