Význam kritického myslenia v boji proti dezinformáciám

Dňa 11.10.2017 sa uskutočnilo druhé podujatie projektu Speaking Tours – Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Prednáška sa uskutočnila na Gymnáziu v Tvrdošíne. V úlohe rečníka vystúpil Mgr. Marek Lenč, PhD., vysokoškolský učiteľ Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.

Témou prednášky bola „Význam kritického myslenia v boji proti dezinformáciám.“

Po predstavení rečníka podujatia, ktorého názov bol „Význam kritického myslenia v boji proti dezinformáciám“, sa Dr. Lenč hneď v úvode venoval najdôležitejším kompetenciám, ktorými by mali budúci stredoškolskí a vysokoškolskí absolventi disponovať. Dôraz bol kladený na viacero dôležitých kompetencií, ako napríklad schopnosť riešiť problémy, flexibilita, iniciatívnosť, adaptabilita a podobne. Avšak jedna z najdôležitejších a hlavných kompetencií by mala byť schopnosť kriticky myslieť. Táto zručnosť je veľmi dôležitá, nakoľko cieľová skupina je budúcou generáciou, pre ktorú je veľmi dôležité naučiť sa kriticky myslieť v dnešnom modernom svete. 

Počas prednášky bola študentom vysvetlená prirodzenosť vyjadrovania vlastného názoru aj vo vzťahu občana k politikovi. V tomto zmysle je teda prirodzené, že spoločnosť požaduje od politika zodpovedné a bezúhonné konanie, ak však tie zo strany politika chýbajú a stane sa nedôveryhodným, je prirodzené mierumilovným spôsobom protestovať a dožadovať sa správneho konania. Avšak na to, aby sme vedeli posúdiť správnosť konania politika, je dôležité byť správne informovaní.


Následne Dr. Lenč študentom definoval pojem informácia, potom vysvetlil rozdiel medzi dezinformáciou a propagandou. Po krátkej diskusií so študentami zisťoval, z akých médií a internetových stránok najčastejšie získavajú informácie. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, koľko študentov dôveruje správam, ktoré sa šíria na facebooku a iných sociálnych sieťach, a ktoré si dokonca neoverujú a považujú ich za relevantné. Po debate o rôznych príkladoch dezinformácií si rečník pripravil pre študentov workshop. Študenti boli rozdelení do niekoľkých skupín a dostali úlohu vybrať z článkov tri pre danú skupinu najdôležitejšie zahraničnopolitické informácie, ktoré by ako redaktori zahraničnopolitického spravodajstva zaradili do večerných správ pre spoločnosť. Je to veľmi dobré cvičenie, ktoré ilustruje istú mieru subjektivity pri tvorbe spravodajstva. Pri vyhodnocovaní workshopov bolo zaujímavé sledovať diverzitu priorít rôznych skupín, avšak čo bolo najzaujímavejšie, že v niektorých 
skupinách si vybrali aj falošnú správu a dezinformáciu, ktorá bola zámerne tiež zaradená medzi jednotlivými článkami. Ako  redaktori zahraničnopolitického spravodajstva by ju tak študenti odvysielali vo večerných správach.

Po tom, ako Dr. Lenč študentom vysvetlil, že jeden článok bol zámerne upravený do podoby dezinformácie, si študenti uvedomili aké dôležité je si informácie overovať a aký problém nastáva v spoločnosti, keď sa nepravdivá informácia dostane na verejnosť. Na záver bol študentom opätovne zdôraznený význam kritického myslenia, význam overovania si informácií a dôležitosť vyhľadávania relevantných zdrojov.