NATO, garancia bezpečnosti v Európe?

Dňa 22. 11. 2017 sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutočnilo deviate podujatie projektu Speaking Tours – Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky. V úlohe rečníka vystúpil pán Juraj Krúpa, riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI). Téma prednášky bola „NATO, garancia bezpečnosti v Európe?“

V úvode prednášky sa rečník venoval vysvetleniu základných štruktúr organizácie NATO, kde spomenul dôležité zmluvy a tiež zakladajúce krajiny. Ďalej priblížil roky, v ktorých sa Severoatlantická aliancia rozšírila o nové členské krajiny. Jednou z najdôležitejších zmlúv je Severoatlantická zmluva, ktorá pojednáva o zmluvných stranách, 29 členských krajinách, ako aj o dôležitých článkoch, medzi ktoré patria napríklad článok 4, článok 5, článok 6 a článok 10.

Počas prednášky bola vysvetlená organizácia NATO, ktorá sa skladá z politickej a vojenskej štruktúry. Do politickej štruktúry patria stáli predstavitelia, národné delegácie a medzinárodný štáb pozostávajúci z Private Office, divízií a úradov. Vojenská štruktúra je tvorená Medzinárodným vojenským štábom, Spojeneckým veliteľstvom pre operácie a Spojeneckým veliteľstvom pre transformáciu. V rámci NATO pokladá rečník za najdôležitejšie hľadanie kompromisných riešení. Do organizácie NATO patrí aj Severoatlantická rada (North Atlantic Council), ktorá plní úlohu hlavného politického a rozhodovacieho orgánu, schádza sa pravidelne na rôznych úrovniach a rozhodnutia prijíma konsenzom. Vojenský výbor (Military Committee) je najvyšší vojenský orgán NATO pod politickou právomocou Severoatlantickej rady a skladá sa z náčelníkov generálnych štábov. Rečník zdôraznil, že NATO je jedinečná a jediná platforma permanentného dialógu medzi Európskou úniou a Severnou Amerikou v bezpečnostných a obranných oblastiach.

Na záver prednášky pán Krúpa upriamil pozornosť na politické výzvy vo svete. Začal so záväzkom členských krajín NATO prispievať 2%  HDP na obranu. V tomto kontexte bol spomenutý fakt, že európske krajiny a USA majú zdieľať spoločné bremeno, ktoré predstavuje delenie nákladov na polovicu. V skutočnosti však USA zastrešuje 70% bremena celej Aliancie a zvyšné štáty len 30 % bremena. Európske krajiny sa preto znova začínajú venovať témam ako je bezpečnosť a zvyšovanie výdavkov na obranu.

Po zaujímavej prednáške nasledovala diskusia. Študentov téma zaujala a zazneli mnohé zaujímavé otázky, z ktorých jednou bolo špecifikovanie výhod členstva v Aliancií. Za najväčšie výhody sa pokladajú princíp kolektívnej obrany, stabilita a bezpečnosť vo svete, respektíve udržanie mieru. Ďalej nasledovala otázka týkajúca sa pocitu bezpečnosti v Európe. Rečník odpovedal, že bezpečnosť je relevantný pojem a strach sa dá pociťovať vždy. Na rozdiel od nebezpečenstiev, ktorým krajiny čelili v minulosti, dnes nastávajú iné hrozby, ktoré sú pre nás nové, ako napríklad terorizmus, vplyv sociálnych sietí a vnímanie ľudských práv v nich a hybridné hrozby. Podľa rečníka je obava udržania stability spoločnosti väčšia ako hrozba potenciálnych invázií. Hrozby vo vnútri Európy existujú stále a vždy bude potrebné ich riešiť.