Stav a schopnosť reakcie OS SR

Dňa 7.11. 2017 sa na pôde Gymnázia 17. novembra v Topoľčanoch konala ďalšia zo série prednášok projektu Speaking Tours na tému „Stav a schopnosť reakcie OS SR“, kde úlohu rečníka prijal generálmajor Ing. Miroslav Kocian, zástupca náčelníka Generálneho Štábu OS SR- Náčelník štábu.

Na úvod sa generál Kocian venoval míľnikom vo vývoji ozbrojených síl SR. Vznik ozbrojených síl je úzko zviazaný so vznikom SR. Vtedy sa jednalo o armádu so svojim veliteľstvom v Trenčíne. Následne došlo k transformácii armády na ozbrojené sily s generálnym štábom re-dislokovaným do Bratislavy. V nasledujúcom období dochádzalo k ďalšiemu transformačnému procesu ozbrojených síl pričom tento proces reflektoval potrebné zmeny spojené so vstupom SR do NATO. Početný stav OS je o mnoho menší ako na začiatku kedy sa jednalo o armádu založenú na princípe povinnej vojenskej služby, dnes je možné ich charakterizovať ako akčné, schopné a flexibilné, ktoré sú schopné rýchlo reagovať na vzniknuté situácie. Transformačný proces ozbrojených síl SR je takisto spätý aj so zmenami bezpečnostného prostredia. V tejto časti prednášku prerušila otázka, či ozbrojené sily SR používajú drony, na ktorú rečník odpovedal, že áno. Používajú sa ako prieskumné jednotky, sú však finančne náročné a Slovenská republika nedisponuje finančnými prostriedkami na to, aby ich mohli využívať aj na ofenzívu. Drony primárne neslúžia na ničenie cieľov, ale na prieskum a získavanie informácií. Sú dôležitou súčasťou procesu určovania cieľov, pričom na ich elimináciu sú využívané ďalšie prostriedky.


Po zodpovedaní otázky generál Kocian pokračoval v objasnení poslania a úloh OS SR, medzi ktorépatrí zaručovanie obrany SR a jej bezpečnosti pred vonkajším napadnutím cudzou mocou. Následne generál pripomenul fakt, že v určitej miere sa OS podieľajú na bezpečnosti a poriadku, udržiavaní nedotknuteľnosti hranice, zabezpečujú prepravu ústavných činiteľov a plnia úlohy leteckej pátracej služby. Na dokreslenie poslaní a úloh  boli poslucháči v krátkosti zoznámení s ich štruktúrou. Generál pripomenul, že strategické velenie OS patrí generálnemu štábu OS SR, ktorý sídli v Bratislave. Ďalej sa skladajú zo vzdušných síl, pozemných síl a podriadených útvarov, ktoré podporujú celý systém a patrí k nim aj piaty pluk špeciálneho určenia, ktorý má špecifické postavenie. Následne bola charakterizovaná aj výzbroj, ktorá je síce staršieho dáta, avšak pripravená na plnenie zákonom stanovených úloh. Proces jej modernizácie sa podarilo v ostatnom období naštartovať pričom generál vyjadril presvedčenie že tento proces sa bude naďalej zrýchľovať.


V ďalšej časti prednášky sa generál Kocian venoval zahraničným misiám a operáciám, kde spomenul, že slovenskí vojaci pôsobia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v troch hlavných oblastiach záujmu v rámci NATO v Afganistane, v rámci EÚ pôsobia v Bosne a Hercegovine a pod vlajkou OSN na Cypre. Zdôraznil, že operácie sú nebezpečné – najmä v Afganistane, ale rovnako aj v iných oblastiach sveta. Na čo nadviazala ďalšia otázka z publika – či za spoluprácu na týchto operáciách dostávame finančné prostriedky, ktorými by bolo možné urýchliť modernizovanie a transformačný proces armády. Podľa rečníka je našou povinnosťou, ktorá z členstva vyplýva, sa týchto misií a operácií zúčastňovať, avšak napríklad NATO financuje niektoré súčasti modernizácie armády, ako napríklad infraštruktúru.

Prednáška bola uzatvorená zhodnotením toho, aké miesto majú OS SR v bezpečnostnom systéme, pričom bezpečnostný systém označil ako mnohostranný komplex rôznych nástrojov a väzieb, kde všetky tieto väzby musia fungovať, aby bola zabezpečená obrana SR. Za ďalšie nástroje bezpečnostného systému sú považované aj rôzne medzinárodné zmluvy, kde bolo zdôrazňované, že vstupom do NATO sa stala SR členom systému kolektívnej bezpečnosti.


Po príspevku rečníka nasledovala diskusia. Prvá otázka znela či je schopnosť armády aj napriek jej zníženému počtu príslušníkov od jej vzniku rovnaká, ako na začiatku. Ako odpoveď uviedol fakt, že OS SR nie sú schopné Slovenskú republiku samostatne komplexne ubrániť, avšak práve naše členstvo v NATO nám umožňuje garantovať našu bezpečnosť pri vynaložení ďaleko nižších nákladov na obranu. Zdôrazňoval však fakt, že prvoradá je zodpovednosť samotného štátu, až potom nasleduje súdržnosť jednotlivých štátov. Posledná otázka sa týkala priblíženia procesu ako sa človek môže stať vojakom. Je to možné cez regrutačné strediská, ak človek splní psychické aj zdravotné  podmienky, alebo priamo štúdiom na vysokej škole v Liptovskom Mikuláši.