Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO II.: Smart Defence – koncept inteligentnej obrany

V priestoroch Ekonomickej fakulty v Bratislave sa 16. októbra uskutočnilo podujatie s názvom Smart Defence– koncept inteligentnej obrany. Podujatie je súčasťou rozsiahleho projektu This is NATO 2014. V pozícií rečníka vystúpili: Jaroslav Naď – analytik a výskumný pracovník CEPI a Róbert Ondrejcsák – riaditeľ CENAA. Debatu moderoval Peter Mikula z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Diskusia začala úvodnou anotáciou témy a predstavením speakrov. Ústrednou témou debaty sa stala implementácia konceptu inteligentnej obrany na pozadí spolupráce krajín V4. Podľa pána Ondrejcsáka koncepcia Smart Defence nereaguje na skutočné problémy Aliancie a reflektuje nedostatočný záujem o vojensko – bezpečnostnú agendu európskych členských štátov NATO. Inteligentná obrana sa stala zámienkou pre znižovanie armádnych rozpočtov a redukciu dôležitých armádnych spôsobilostí. Je nereálne, že v prípade likvidácie strategických obranných zložiek v období ekonomickej krízy, budú tieto spôsobilosti v budúcnosti obnovené. Takýto proces by bol v kontextoch výcviku, logistiky a výzbroje v konečnom dôsledku niekoľkonásobne nákladnejší a výrazne by oslabil bezpečnosť štátu. Malé štáty ako Slovensko by sa mohli iba v  limitovanej miere podieľať na misiách NATO a EÚ a stratili by tak dôležitý nástroj na reprezentáciu a presadzovanie svojho záujmu a postavenia vo svete.

Pán Naď vo svojom odbornom príspevku poukázal na kritický stav slovenských ozbrojených síl. Navýšenie rozpočtu do obrany definoval ako základný predpoklad pre efektívne naplnenie konceptu inteligentnej obrany. Spolupráca je vzájomne výhodná a rentabilná len v prípade, že obe strany majú čo ponúknuť. Kľúčovú úlohu zohráva nie len investovanie do materiálnych obranných zložiek ale najmä do ľudských zdrojov, ktoré vytvárajú potrebnú pridanú hodnotu. Napriek ekonomickej kríze v roku 2009 Slovensko zaznamenalo nárast HDP a paradoxne rozpočet Ministerstva obrany klesol o 25%.

Po príspevku rečníkov sa do diskusií svojimi otázkami a kritickými postrehmi zapojila aj odborná verejnosť, ktorá sa zaujímala najmä o víziu spoločných ozbrojených zložiek v rámci euroatlantického priestoru. Obaja panelisti sa zhodli, že plán vytvoriť bojové skupiny EÚ by zvýšil bezpečnosť a prestíž EÚ v medzinárodnom spoločenstve. Špecifickou prioritou pre Slovensko je vytvoriť bojovú skupinu EÚ v rámci zoskupenia V4. Tieto plány však závisia od vzájomnej dôvery a užšej spolupráce krajín V4. Podujatie pokračovalo ďalej formou workshopu. Participanti boli rozdelení do 4 skupín, kde pod odborným dozorom rečníkov diskutovali a vypracúvali vopred stanovené zadania. Následne svoje stanoviská a argumentáciu prezentovali zvolení reprezentanti skupín. Všetky skupiny sa zhodli na tom, že „podfinancovanie“ Ozbrojených síl SR výrazne vplýva na pozíciu Slovenska v integračných zoskupeniach. Mal by byť vypracúvaný mechanizmus financovania ministerstva obrany v závislosti od nárastu HDP. V súvislosti s krízou na Ukrajine sa SR musí preventívne pripraviť na príliv imigrantov z konfliktných zón.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.