Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

Druhá séria nášho úspešného projektu Open Embassy organizovaná pobočkou Euroatlantického centra v Bratislave bola venovaná  problematike Transatlantickej zóny voľného obchodu (TTIP).  Zúčastnení študenti, vyberaní na základe esejí na tému TTIP, spolu s členmi Euroatlantického centra a pedagogickým zastúpením Fakulty medzinárodných vzťahov EU BA navštívili Kanceláriu Veľvyslanectva Kanady v Bratislave, Americkú obchodnú komoru v Bratislave (AmCham) a na záver Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave.

Vzhľadom na historické väzby a prepojenosť dvoch najväčších svetových ekonomík – európskej a americkej, je až zarážajúce, koľko rôznych bariér a legislatívnych prekážok komplikuje vzájomný obchod a neumožňuje využiť potenciálne výhody vyplývajúce z jednotného trhu. Tieto skutočnosti podnietili vznik iniciatívy TTIP, ktorej cieľom je dosiahnuť výrazný pokrok v oblasti liberalizácie zahraničného obchodu Európskej únie a Spojených štátov amerických. Slovensko,  krajina s výrazne proexportne orientovanou ekonomikou, môže práve vďaka tejto iniciatíve výrazne profitovať a zlepšiť svoju ekonomickú pozíciu.

Práve vyššie spomenutá problematika bola súčasťou aj našich návštev veľvyslanectiev a obchodnej komory, kde mali študenti jedinečnú príležitosť získať a prehĺbiť svoje vedomosti o aktuálne poznatky z oblasti tejto iniciatívy od zainteresovaných odborníkov a implikácie vyplývajúce z tejto dohody pre EÚ a konkrétne pre Slovensko. Účastníci projektu mali takisto možnosť nahliadnuť bližšie do pracovnej agendy jednotlivých zastupiteľstiev a nadobudnúť cenné vedomosti v oblasti slovensko-amerických a slovensko-kanadských ekonomických a diplomatických vzťahov. Jednotlivé návštevy sa niesli v priateľskom duchu a boli sprevádzané živou a plodnou diskusiou zúčastnených študentov.

NEW GLOBAL PLAYERS
NEW GLOBAL PLAYERS
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE