Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA

Bratislavská pobočka Euroatlantického centra v priebehu letného semestra roku 2014  odštartovala prvý cyklus projektu Open Embassy, kedy vybraní študenti navštívili Veľvyslanectvo Maďarska, Veľvyslanectvo Poľska, Veľvyslanectvo Českej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Výber študentov spočíval na základe eseje s témou „V4 mojimi očami“, pričom každý vybraný študent zaujímavým spôsobom podchytil isté špecifikum v závislosti s Vyšehradským partnerstvom, alebo predstavil svoju víziu o jeho budúcom fungovaní. Študenti mali možnosť dozvedieť sa priamo od predstaviteľov jednotlivých ambasád ako funguje konzulárna služba, práca na kultúrnom inštitúte a podrobnosti o každej funkcii na veľvyslanectve. Mladí a potencionálni budúci diplomati dostali okrem zaškolenia aj rady do budúcnosti a častokrát sa dozvedeli aj vtipné, či vážne historky diplomatov. Cyklus s témou Vyšehradská spolupráca bol hlavným cieľom organizátorov pre začatie projektu, pretože toto partnerstvo je veľmi dôležité pre obchodné či kultúrne oblasti medzi Slovenskou Republikou a jej najbližšími susedmi. Brožúra, ktorá hlbšie popisuje pribeh tohto cyklu sa pripravuje.

Návštevy Veľvyslanectiev

Návšteva na Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave bola prvou náročnou skúškou projektu Open Embassy, jednak pre členov EAC, účastníkov projektu, ale i pre samotnú ambasádu, keďže stanovovala latku pre všetky nasledujúce audiencie. Pracovníci ambasády boli na našu návštevu dôkladne pripravení. Pán veľvyslanec Tomasz Chłoń nám po úvodnom uvítaní stručne predstavil prácu veľvyslanca, komplexnú agendu celého veľvyslanectva s dôrazom na súčasné témy. Z môjho pohľadu boli najzaujímavejšími a zároveň diskutovanejšími otázkami spolupráca krajín V4 a každodenný život diplomata. Neskôr nám riaditeľ Poľského kultúrneho inštitútu v Bratislave Andrzej Jagodziński, solídnou slovenčinou priblížil problematiku kultúrnej diplomacie, ako aj činnosť a aktuálne podujatia a projekty Poľského inštitútu v Bratislave. Následná neformálna diskusia, chutný poľský obed a nádherný výhľad na Bratislavu len zdôraznili prijemnú atmosféru celého podujatia.

8.apríla navštívili participanti ďalšiu ambasádu, tentoraz maďarskú. Na ambasáde nás privítali vo veľmi priateľskom duchu. Po krátkom úvode a stretnutí s pánom veľvyslancom nasledovala prehliadka budovy veľvyslanectva. Po prehliadke budovy nasledovala prednáška na tému Vyšehradskej spolupráce z pohľadu maďarsko-slovenských vzťahov. S touto problematikou účastníkov oboznámil radca veľvyslanca. Prednáška sa niesla v anglickom jazyku. Zdôraznil tiež, že aj napriek predchádzajúcemu historickému vývoju je dôležitá spolupráca medzi oboma krajinami a ekonomikami. Podľa neho je miesto mladých veľmi dôležité, pretože na mnohé oblasti sa mladí ľudia pozerajú z úplne inej perspektívy, čo môže znamenať veľký prínos. Ďalšie minúty boli venované historickému pozadiu Vyšehradskej spolupráce. Nechýbalo ani predstavenie práce veľvyslanectva, ozrejmenie hlavných funkcií a úloh, ktoré musí pri svojom pôsobení plniť.

Druhá časť prednášok sa niesla vo veľmi uvoľnenom duchu. Mladý zástupca maďarskej ambasády navrhol debatu formou otázok prítomných študentov, modelových situácií a ich riešení. Riešili sa najmä otázky nezamestnanosti. V druhej časti, po otázkach študentov, spomenul nedostatočné znalosti mladých, no i starších občanov oboch zemí o fungovaní EÚ.

Ciele projektu

Výstupom projektu bolo publikovanie krátkej brožúry mapujúcej prebiehanie projektu na konci cyklu. Na konci cyklu každý študent participujúci na projekte vypracoval krátku esej na vopred stanovenú tému, v ktorej spojil svoje teoretické znalosti a praktické skúsenosti získané návštevou, stretnutím a diskusiou s veľvyslancom. Pričom najlepší študent bol odmenený. Ďalším výstupom projektu bolo vytvorenie skupiny na sociálnych sieťach, kde participujúci študenti mohli medzi sebou v intenzívnejšej miere komunikovať, vymieňať si svoje názory a poznatky k rôznym témam a zároveň aj budovať priateľstvá medzi sebou. Zámerom organizátorov je informovať o projekte aj v slovenských a zahraničných médiach, prostredníctvom tlačových správ a článkov.

Účastníci projektu

Cieľovou skupinou projektu boli študenti 3. až 5. ročníka , ktorí študovali odbor medzinárodné ekonomické vzťahy a hospodárska diplomacia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vytvorila sa malá skupina cca 15 študentov, ktorá bola aktívna počas celého cyklu.  Študenti boli do projektu vybraní na základe krátkej eseje, ktorá je zameraná na slovný, písaný prejav jednotlivca, schopnosť argumentácie a pod. 

NEW GLOBAL PLAYERS
NEW GLOBAL PLAYERS
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
NEW GLOBAL PLAYERS
NEW GLOBAL PLAYERS
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE