Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Open Embassy

[:en]

Open Embassy

Open Embassy je jedinečný projekt, ktorého hlavným zámerom je spájať teoretické znalosti študentov získané štúdiom na vysokých školách a univerzitách s praktickými skúsenosťami zahraničných veľvyslancov pôsobiacich na vyslaní v Bratislave.

Druhé kolo projektu Open Embassy: transatlantická obchodná spolupráca

Bratislavská pobočka Euroatlantického centra chystá na jesenný semester 2014 pre tretiakov, štvrtákov a piatakov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity druhé pokračovanie projektu Open Embassy, tentokrát zamerané na transatlantickú obchodnú spoluprácu. Vrámci diskusie o obchodných dohodách TTIP a CETA navštívime ambsády Spojených štátov, Kanady, a Americkú obchodnú komoru na Slovensku. Pre viac informácií čítajte tu.

Idea projektu

Študenti študujúci odbory medzinárodné vzťahy sú charakteristickí kvalitnými vedomosťami a znalosťami v oblasti verejnej diplomacie. Zároveň táto oblasť štúdia predpokladá ich zvýšenú mieru aktivity počas štúdia, väčšiu mieru angažovanosti vo veciach zahranično-politických, taktiež je pre študentov vyššie spomenutého odboru typická ambicióznosť, cieľavedomosť, chuť učiť sa a získavať nielen nové vedomosti, ale predovšetkým skúsenosti.

Aj napriek tomu, že univerzity ponúkajú študentom kvalitné vzdelanie, častokrát sú limitované v schopnosti spájať teoretické znalosti študentov s ich praktickými skúsenosťami. Nakoľko je jedným z hlavných cieľov Euroatlantického centra neformálne vzdelávanie študentov vysokých škôl a univerzít, rozhodli sme sa týmto projektom zaplniť vznikajúcu medzeru vzdelávacieho systému.

Neformálne vzdelávanie patrí medzi študentmi k mimoriadne obľúbenej forme vzdelávania. Jeho cieľom je doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie  si získaných vedomostí. Je efektívne, pretože je osobné, okamžite dostupné a prispôsobené potrebám. Študent je motivovaný a otvorený novým informáciám, vedomostiam a skúsenostiam.

Ciele projektu

Tento projekt poskytuje študentom jedinečnú príležitosť spoznať verejnú diplomaciu inovatívnou a neformálnou formou, skrz návštev veľvyslanectiev a priamym oboznámením sa s prácou veľvyslancov a ostatných pracovníkov veľvyslanectiev. Týmto spôsobom projekt prispieva k tzv. zdieľaniu know-how medzi študentmi a diplomatmi.

Hlavným cieľom projektu Open Embassy je oboznámiť študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s prácou zahraničných veľvyslancov pôsobiacich na vyslaní v Bratislave a s každodenným chodom veľvyslanectiev. Inovatívnou a neformálnou formou sa študenti dozvedajú ako prakticky funguje verejná diplomacia a majú možnosť spojiť svoje teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami diplomatov.

Zámerom organizátorov je uchopiť tento projekt dlhodobo, prostredníctvom tzv. cyklov. Jeden cyklus projektu časovo reflektuje trvanie jedného vysokoškolského semestra a zameriava sa na jednu zahranično-politickú tému, pričom zahŕňa návštevu na troch až štyroch veľvyslanectvách. Na základe definovania danej zahranično-politickej témy organizátori oslovujú veľvyslanectvá, ktoré sa spomínanej problematike intenzívne venujú. Reprezentačné prostredie veľvyslanectiev podporuje neformálneho a otvoreného ducha projektu.  Študenti majú možnosť osobne sa spoznať s pracovníkmi veľvyslanectva, pri komunikácií s nimi rozvíjajú svoje tzv. soft skills, uplatňujú poznatky z diplomatického protokolu a etikety, následne s nimi otvorene a kriticky diskutujú o rôznych zahranično-politických témach.

Týmto projektom sa zahraničné veľvyslanectvá pôsobiace v Bratislave priamo zapájajú do neformálneho vzdelávania študentov, kde veľvyslanci bezprostredne prispievajú k rozšíreniu znalostí a skúseností participujúcich študentov, predovšetkým v oblasti negociačných vyjednávaní, diplomatického protokolu, ale aj každodenného fungovania verejnej diplomacie.

Odborní garanti projektu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporuje projekt Open Embassy, predovšetkým Odbor diplomatickej akadémie, ktorý v prvom cykle prijal študentov v salóniku Diplomat. Snahou organizátorov je pokračovať v tejto spolupráci a každý cyklus zahájiť práve na MZVaEZ SR, kde by participujúci študenti boli oboznámení so zahranično-politickou pozíciou SR, jej prioritami, záujmami, nástrojmi a krokmi v kontexte medzinárodného spoločenstva. Taktiež návštevou MZVaEZ SR študenti dostanú krátke školenie diplomatického protokolu, etiky, negociačných vyjednávaní, ktorých znalosť je potrebná pri vykonávaní verejnej diplomacie. Zároveň budú mať študenti jedinečnú príležitosť spoznať významných slovenských diplomatov, ostatných pracovníkov ministerstva a taktiež  spoznať fungovanie ministerstva zvnútra. Účasť MZVaEZ SR zdôrazňuje na význame a odbornosti projektu.

Snahou organizátorov je do tohto projektu naďalej zapájať Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavní predstavitelia vedenia fakulty boli už počas prvého cyklu významnými koordinátormi a spolu so študentmi absolvovali všetky prednášky na veľvyslanectvách. Táto skutočnosť zdôrazňuje význam projektu v spájaní klasického a neformálneho vzdelávania.

Témy jednotlivých cyklov

Definovanie zahranično-politických tém, ktoré budú reflektovať jednotlivé cykly a výber veľvyslanectiev:

február – máj 2014 – Vyšehradská spolupráca

– Veľvyslanectvo Maďarska, Veľvyslanectvo Poľska, Veľvyslanectvo Českej republiky

V priebehu letného semestra roku 2014 Euroatlantické centrum odštartovalo prvý cyklus projektu Open Embassy s podtitulom Vyšehradská spolupráca, kedy vybraní študenti navštívili Veľvyslanectvo Maďarska, Veľvyslanectvo Poľska, Veľvyslanectvo Českej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výber študentov spočíval na základe eseje s témou „V4 mojimi očami“, pričom každý vybraný študent zaujímavým spôsobom podchytil isté špecifikum v závislosti s Vyšehradským partnerstvom, alebo predstavil svoju víziu o jeho budúcom fungovaní. Študenti mali možnosť dozvedieť sa priamo od predstaviteľov jednotlivých ambasád ako funguje konzulárna služba, práca na kultúrnom inštitúte a podrobnosti o každej funkcii na veľvyslanectve. Mladí a potencionálni budúci diplomati dostali okrem zaškolenia aj rady do budúcnosti a častokrát sa dozvedeli aj vtipné, či vážne historky diplomatov. Cyklus s témou Vyšehradská spolupráca bol hlavným cieľom organizátorov pre začatie projektu, pretože toto partnerstvo je veľmi dôležité pre obchodné či kultúrne oblasti medzi Slovenskou Republikou a jej najbližšími susedmi. Brožúra, ktorá hlbšie popisuje pribeh tohto cyklu sa pripravuje.

november – december 2014 – Transatlantická obchodná spolupráca

Veľvyslanectvo Spojených štátov, Kancelária veľvyslanectva Kanady, Americká obchodná komora

Viac informácií o aktuálnom cykle Open Embassy

Výstupy projektu

Výstupom projektu je publikovanie krátkej brožúry mapujúcej prebiehanie projektu na konci každého cyklu. Na konci cyklu každý študent participujúci na projekte vypracuje krátku esej na vopred stanovenú tému, v ktorej spojí svoje teoretické znalosti a praktické skúsenosti získané návštevou, stretnutím a diskusiou s veľvyslancom. Pričom najlepší študent môže byť odmenený. Spomínaná brožúra bude obsahovať všetky eseje študentov, ktoré študenti napíšu na začiatku aj na konci každého cyklu.

Ďalším výstupom projektu je vytvorenie skupiny na sociálnych sieťach, kde participujúci študenti môžu medzi sebou v intenzívnejšej miere komunikovať, vymieňať si svoje názory a poznatky k rôznym témam a zároveň aj budovať priateľstvá medzi sebou.

Zámerom organizátorov je informovať o projekte aj v slovenských a zahraničných médiach, prostredníctvom tlačových správ a článkov.

Cieľová skupina projektu

Cieľovou skupinou projektu sú študenti 3. až 5. ročníka , ktorí študujú odbor medzinárodné ekonomické vzťahy a hospodárska diplomacia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vytvára sa malá skupina cca 15 študentov, ktorá je aktívna počas jedného cyklu. Do ďalšieho cyklu budú vybraní iní študenti. Študenti sú do projektu vybraní na základe krátkej eseje, ktorá je zameraná na slovný, písaný prejav jednotlivca, schopnosť argumentácie a pod. V budúcnosti majú organizátori v pláne sprísniť výberové kolo a obohatiť ho o krátky vedomostný kvíz, ktorý bude zameraný na všeobecný prehľad jednotlivca.

[:sk]

Open Embassy

Open Embassy je jedinečný projekt, ktorého hlavným zámerom je spájať teoretické znalosti študentov získané štúdiom na vysokých školách a univerzitách s praktickými skúsenosťami zahraničných veľvyslancov pôsobiacich na vyslaní v Bratislave.

Open Embassy V: The story of the Balkans

Najnovšie kolo OE pod záštitou regionálnej pobočky v Bratislave aj počas letného semestra 2016/2017 bolo pre študentov možnosťou zapojiť sa do projektu a tento rok tak navštíviť ambasády Chorvátska, Srbska, Bulharska a Slovinska. Celý článok nájdete tu.

Open Embassy IV: noví globálni hráči

Bratislavská pobočka Euroatlantického centra uskutočnila už v poradí štvrté kolo úspešného projektu Open Embassy, pre študentov druhého až piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov. Tentokrát študenti navštívili ambasády Kuby, Indie a Brazílie. Pre viac informácií o projekte čítajte tu.

Open Embassy III: zakladajúce štáty EÚ

Regionálna kancelária Euroatlantického centra so sídlom v Bratislave aj tento semester pripravila pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov ďalšie kolo projektu Open Embassy. Tento semester študenti navštívia 4 ambasády zakladajúcich členských štátov Európskej únie. Ako prvú študenti navštívia Nemeckú ambasádu, nasleduje ambasáda Holandska, Talianska a Francúzska. Prečítajte si viac informácií o tomto kole projektu a prihlasovaní.

Open Embassy II: transatlantická obchodná spolupráca

Bratislavská pobočka Euroatlantického centra chystá na jesenný semester 2014 pre tretiakov, štvrtákov a piatakov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity druhé pokračovanie projektu Open Embassy, tentokrát zamerané na transatlantickú obchodnú spoluprácu. Vrámci diskusie o obchodných dohodách TTIP a CETA navštívime ambsády Spojených štátov, Kanady, a Americkú obchodnú komoru na Slovensku. Pre viac informácií čítajte tu.

Idea projektu

Študenti študujúci odbory medzinárodné vzťahy sú charakteristickí kvalitnými vedomosťami a znalosťami v oblasti verejnej diplomacie. Zároveň táto oblasť štúdia predpokladá ich zvýšenú mieru aktivity počas štúdia, väčšiu mieru angažovanosti vo veciach zahranično-politických, taktiež je pre študentov vyššie spomenutého odboru typická ambicióznosť, cieľavedomosť, chuť učiť sa a získavať nielen nové vedomosti, ale predovšetkým skúsenosti.

Aj napriek tomu, že univerzity ponúkajú študentom kvalitné vzdelanie, častokrát sú limitované v schopnosti spájať teoretické znalosti študentov s ich praktickými skúsenosťami. Nakoľko je jedným z hlavných cieľov Euroatlantického centra neformálne vzdelávanie študentov vysokých škôl a univerzít, rozhodli sme sa týmto projektom zaplniť vznikajúcu medzeru vzdelávacieho systému.

Neformálne vzdelávanie patrí medzi študentmi k mimoriadne obľúbenej forme vzdelávania. Jeho cieľom je doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie  si získaných vedomostí. Je efektívne, pretože je osobné, okamžite dostupné a prispôsobené potrebám. Študent je motivovaný a otvorený novým informáciám, vedomostiam a skúsenostiam.

Ciele projektu

Tento projekt poskytuje študentom jedinečnú príležitosť spoznať verejnú diplomaciu inovatívnou a neformálnou formou, skrz návštev veľvyslanectiev a priamym oboznámením sa s prácou veľvyslancov a ostatných pracovníkov veľvyslanectiev. Týmto spôsobom projekt prispieva k tzv. zdieľaniu know-how medzi študentmi a diplomatmi.

Hlavným cieľom projektu Open Embassy je oboznámiť študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s prácou zahraničných veľvyslancov pôsobiacich na vyslaní v Bratislave a s každodenným chodom veľvyslanectiev. Inovatívnou a neformálnou formou sa študenti dozvedajú ako prakticky funguje verejná diplomacia a majú možnosť spojiť svoje teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami diplomatov.

Zámerom organizátorov je uchopiť tento projekt dlhodobo, prostredníctvom tzv. cyklov. Jeden cyklus projektu časovo reflektuje trvanie jedného vysokoškolského semestra a zameriava sa na jednu zahranično-politickú tému, pričom zahŕňa návštevu na troch až štyroch veľvyslanectvách. Na základe definovania danej zahranično-politickej témy organizátori oslovujú veľvyslanectvá, ktoré sa spomínanej problematike intenzívne venujú. Reprezentačné prostredie veľvyslanectiev podporuje neformálneho a otvoreného ducha projektu.  Študenti majú možnosť osobne sa spoznať s pracovníkmi veľvyslanectva, pri komunikácií s nimi rozvíjajú svoje tzv. soft skills, uplatňujú poznatky z diplomatického protokolu a etikety, následne s nimi otvorene a kriticky diskutujú o rôznych zahranično-politických témach.

Týmto projektom sa zahraničné veľvyslanectvá pôsobiace v Bratislave priamo zapájajú do neformálneho vzdelávania študentov, kde veľvyslanci bezprostredne prispievajú k rozšíreniu znalostí a skúseností participujúcich študentov, predovšetkým v oblasti negociačných vyjednávaní, diplomatického protokolu, ale aj každodenného fungovania verejnej diplomacie.

Odborní garanti projektu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporuje projekt Open Embassy, predovšetkým Odbor diplomatickej akadémie, ktorý v prvom cykle prijal študentov v salóniku Diplomat. Snahou organizátorov je pokračovať v tejto spolupráci a každý cyklus zahájiť práve na MZVaEZ SR, kde by participujúci študenti boli oboznámení so zahranično-politickou pozíciou SR, jej prioritami, záujmami, nástrojmi a krokmi v kontexte medzinárodného spoločenstva. Taktiež návštevou MZVaEZ SR študenti dostanú krátke školenie diplomatického protokolu, etiky, negociačných vyjednávaní, ktorých znalosť je potrebná pri vykonávaní verejnej diplomacie. Zároveň budú mať študenti jedinečnú príležitosť spoznať významných slovenských diplomatov, ostatných pracovníkov ministerstva a taktiež  spoznať fungovanie ministerstva zvnútra. Účasť MZVaEZ SR zdôrazňuje na význame a odbornosti projektu.

Snahou organizátorov je do tohto projektu naďalej zapájať Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavní predstavitelia vedenia fakulty boli už počas prvého cyklu významnými koordinátormi a spolu so študentmi absolvovali všetky prednášky na veľvyslanectvách. Táto skutočnosť zdôrazňuje význam projektu v spájaní klasického a neformálneho vzdelávania.

Témy jednotlivých cyklov

Definovanie zahranično-politických tém, ktoré budú reflektovať jednotlivé cykly a výber veľvyslanectiev:

február – máj 2014 – Vyšehradská spolupráca

– Veľvyslanectvo Maďarska, Veľvyslanectvo Poľska, Veľvyslanectvo Českej republiky

V priebehu letného semestra roku 2014 Euroatlantické centrum odštartovalo prvý cyklus projektu Open Embassy s podtitulom Vyšehradská spolupráca, kedy vybraní študenti navštívili Veľvyslanectvo Maďarska, Veľvyslanectvo Poľska, Veľvyslanectvo Českej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výber študentov spočíval na základe eseje s témou „V4 mojimi očami“, pričom každý vybraný študent zaujímavým spôsobom podchytil isté špecifikum v závislosti s Vyšehradským partnerstvom, alebo predstavil svoju víziu o jeho budúcom fungovaní. Študenti mali možnosť dozvedieť sa priamo od predstaviteľov jednotlivých ambasád ako funguje konzulárna služba, práca na kultúrnom inštitúte a podrobnosti o každej funkcii na veľvyslanectve. Mladí a potencionálni budúci diplomati dostali okrem zaškolenia aj rady do budúcnosti a častokrát sa dozvedeli aj vtipné, či vážne historky diplomatov. Cyklus s témou Vyšehradská spolupráca bol hlavným cieľom organizátorov pre začatie projektu, pretože toto partnerstvo je veľmi dôležité pre obchodné či kultúrne oblasti medzi Slovenskou Republikou a jej najbližšími susedmi. Brožúra, ktorá hlbšie popisuje pribeh tohto cyklu sa pripravuje.

november – december 2014 – Transatlantická obchodná spolupráca

Veľvyslanectvo Spojených štátov, Kancelária veľvyslanectva Kanady, Americká obchodná komora

Viac informácií o aktuálnom cykle Open Embassy

Výstupy projektu

Výstupom projektu je publikovanie krátkej brožúry mapujúcej prebiehanie projektu na konci každého cyklu. Na konci cyklu každý študent participujúci na projekte vypracuje krátku esej na vopred stanovenú tému, v ktorej spojí svoje teoretické znalosti a praktické skúsenosti získané návštevou, stretnutím a diskusiou s veľvyslancom. Pričom najlepší študent môže byť odmenený. Spomínaná brožúra bude obsahovať všetky eseje študentov, ktoré študenti napíšu na začiatku aj na konci každého cyklu.

Ďalším výstupom projektu je vytvorenie skupiny na sociálnych sieťach, kde participujúci študenti môžu medzi sebou v intenzívnejšej miere komunikovať, vymieňať si svoje názory a poznatky k rôznym témam a zároveň aj budovať priateľstvá medzi sebou.

Zámerom organizátorov je informovať o projekte aj v slovenských a zahraničných médiach, prostredníctvom tlačových správ a článkov.

Cieľová skupina projektu

Cieľovou skupinou projektu sú študenti 3. až 5. ročníka , ktorí študujú odbor medzinárodné ekonomické vzťahy a hospodárska diplomacia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vytvára sa malá skupina cca 15 študentov, ktorá je aktívna počas jedného cyklu. Do ďalšieho cyklu budú vybraní iní študenti. Študenti sú do projektu vybraní na základe krátkej eseje, ktorá je zameraná na slovný, písaný prejav jednotlivca, schopnosť argumentácie a pod. V budúcnosti majú organizátori v pláne sprísniť výberové kolo a obohatiť ho o krátky vedomostný kvíz, ktorý bude zameraný na všeobecný prehľad jednotlivca.

[:]