Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO VIII.: Slovensko – 10 rokov v NATO

Podujatie na tému „Slovensko– 10 rokov v NATO“ v rámci projektu This is NATO 2014 sa uskutočnilo dňa 14. novembra na pôde Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach. V úlohe rečníkov vystúpili: Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu a prof. Peter Terem– prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Prednášku s následnou diskusiou moderoval Richard Kelecsényi z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

V úvode pán Kukan stručne načrtol udalosti pred naším vstupom do Severoatlantickej aliancie, a problémy, ktorým muselo Slovensko čeliť v 90. rokoch a napokon aj na naše slávnostné prijatie za člena v Bruseli. Zdôraznil taktiež pomoc našich vyšehradských partnerov pri predvstupových rokovaniach do euroatlantických štruktúr. Pán Kukan popísal naše pôsobenie po začlenení sa medzi členské štáty NATO. Vyzdvihol našu účasť v mierových misiách a veľmi dobrú prípravu našich vojakov, ktorí sú vysoko cenení aj v zahraničí. Okrem toho máme na Slovensku aj dve veľmi dôležité výcvikové strediská – Lešť a Kamenicu nad Cirochou, ktoré využívajú členské štáty NATO na výcvik svojich ozbrojených jednotiek. Pán Kukan poukázal na fakt, že práve vďaka NATO sa nemusíme obávať, že by sa Slovensko dostalo do situácie v akej je dnes Ukrajina. Zároveň však máme aj povinnosti, na ktoré by sme nemali zabúdať. Predovšetkým prispievanie do spoločného rozpočtu. Za aktuálnu hrozbu vo svete označil najmä terorizmus, ktorý ohrozuje civilizáciu ako celok, Slovensko nevynímajúc. Túto hrozbu si však slovenská verejnosť neuvedomuje.

Následne vystúpil so svojím príspevkom pán Terem, ktorý stručne načrtol vývoj Severoatlantickej aliancie, dôvody vzniku a globálny význam NATO v súčasnosti. Poukázal na fakt, že od svojho vzniku riešila Aliancia množstvo konfliktných situácií na celom svete a zdôraznil, že sloboda nie je samozrejmosť a práve členstvo v NATO nám ju garantuje aj do budúcnosti. NATO plní expedičné úlohy – zabezpečuje stabilitu vo svete a udržiava slobodu. Toto sú dôvody prečo by sme mali plniť naše záväzky v plnej miere, tak ako sme sa zaviazali pri vstupe do Aliancie.

Po týchto dvoch príspevkov nasledovala diskusia, kde študentov zaujímal postoj ostatných členských štátov ku Slovensku a to, či sme vnímaný ako dôveryhodný spojenec. Pán Kukan v tomto smere zdôraznil dôležitosť summitu vo Walese. Ďalšou diskutovanou témou bola ukrajinská kríza a jej dôsledky, postoj NATO voči tejto situácii a taktiež energetická hrozba pre celú Európu. Okrem toho sa diskutovalo aj o otázke utečencov a negatívny postoj Slovenska k príjamniu utečencov zo zahraničia. Pán Terem zdôraznil, že akákoľvek malá kríza sa môže zmeniť na medzinárodný konflikt. Ďalším bodom diskusného fóra bola možnosť rozšírenia NATO, predovšetkým o balkánske krajiny, Ukrajinu, Gruzínsko a Turecko. Podľa pána Kukana je v súčasnosti najideálnejším kandidátom Čierna Hora. Ostatné krajiny majú určité nedoriešené záležitosti, ktoré bránia ich integrácii do Severoatlantickej aliancie.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Súvisiace články: